Ka­ko je Be­bić is­ko­ris­tio Beyon­ce

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Mo­žda će na pr­vi po­gled pro­gla­še­nje Blue Ivy iz­gle­da­ti kao ula­gi­va­nje slav­ni­ma, no zbog to­ga je za Hvar čuo ci­je­li svi­jet, a to i jest smi­sao mar­ke­tin­ga

Hvar­skom gra­do­na­čel­ni­ku Pje­ri­nu Be­bi­ću se jed­no mo­ra priz­na­ti – ima sja­jan osje­ćaj za od­no­se s jav­noš­ću. Kat­kad je to zna­lo re­zul­ti­ra­ti i po­li­tič­kim gu­žva­ma, kao u slu­ča­ju ras­pra­va o sud­bi­ni Sun­ča­nog Hva­ra, no kad na­nju­ši pri­li­ku da pro­mo­vi­ra svoj grad kao tu­ris­tič­ku des­ti­na­ci­ju, ba­ci se na nju svom sna­gom. Ne­ko­me će mo­žda iz­gle­da­ti kao pro­vin­cij­sko ula­gi­va­nje glo­bal­nim “ce­le­brityji­ma”, ali pro­gla­še­nje kće­ri Beyon­ce Knowles po­čas­nom gra­đan­kom po­ka­za­lo se kao pun po­go­dak. Beyon­ce je objas­ni­la da je in­s­pi­ra­ci­ju za dje­čje ime Blue Ivy naš­la u ne­kom plav­kas­tom brš­lja­nu ko­ji je la­ni vi­dje­la u Hva­ru i Be­bić se ba­cio na po­sao.

Pre­tra­ži­va­nje poj­mo­va Blue Ivy Hvar pre­ko Go­ogle News po­nu­di­lo je go­to­vo pet ti­su­ća hi­to­va, ne­ma ni jed­nog zna­čaj­ni­jeg me­di­ja ko­ji ni­je obja­vio da je hr­vat­ski otok pro­gla­sio slav­nu dje­voj­či­cu po­čas­nom gra­đan­kom. I cilj je pos­tig­nut. Bez ob­zi­ra što tko mis­lio o Be­bi­ću i o tak­voj od­lu­ci, te­ško je za­mis­li­ti pro­pa­gan­d­nu ak­ci­ju re­ci­mo tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce ko­ja bi ne­ku ov­daš­nju des­ti­na­ci­ju ta­ko ek­s­ten­ziv­no pred­sta­vi­la po­ten­ci­jal­nim gos­ti­ma. Hva­ru se slič­no do­go­di­lo i kad je Beyon­ce bi­la ta­mo, kao i proš­le go­di­ne kad se po plaž­nim ba­ro­vi­ma oko Hva­ra ra­zuz­da­no za­bav­ljao princ Har­ry. Na­rav­no, te­ško je vje­ro­va­ti da će baš svat­ko tko pro­či­ta vi­jest o Blue Ivy od­mah spa­ki­ra­ti tor­be i kre­nu­ti na Hvar, ali su za nje­ga ins­tant­no zbog jed­ne po­ma­lo sum­nji­ve pri­če o jed­nom dje­čjem ime­nu ču­li mi­li­ju­ni lju­di. A to je smi­sao pro­pa­gan­de, zar ne?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.