Pro­na­đen ukra­de­ni atlas star 415 go­di­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Atlas star 415 go­di­na, ukra­den u Šved­skoj kra­ljev­skoj knjiž­ni­ci pri­je vi­še od de­set go­di­na, pro­na­đen je u SAD-u i vra­ćen Šved­skoj, iz­ja­vi­la je vo­di­te­lji­ca knjiž­ni­ce Gu­nil­le Her­den­berg. Ti­skan 1597., atlas bel­gij­sko­ga kar­to­gra­fa Cor­ne­li­usa van Wyt­fli­eta zvan “Atlas Wyt­fli­et” ukra­den je s još 55 ri­jet­kih knji­ga za ko­ji­ma se još tra­ga. Atlas je pri­pa­dao je Šved­skoj kra­ljev­skoj knjiž­ni­ci vi­še od 300 go­di­na u tre­nut­ku kad je ukra­den, a pro­na­šao ga je od­vjet­nič­ki ured Her­rick Fe­ins­te­in.

PD

Gu­nil­le Her­den­berg

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.