VI­NO

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Hr­vat­ski pro­izvo­đa­či vi­na ni­su do­sad mo­gli pre­vi­še iz­vo­zi­ti u EU i ka­ko bi ima­li ko­ris­ti od no­vih i po­volj­nih uvje­ta za iz­voz mo­ra­ju svla­da­ti im­pre­siv­nu kom­bi­na­ci­ju pre­pre­ka: mar­ke­ting/ imidž/ bren­di­ra­nje; ni­ski vo­lu­men pro­izvod­nje; rav­no­te­žu iz­me­đu ci­je­ne i kva­li­te­te. Po­ten­ci­jal­ni je pro­blem vje­ro­jat­na dos­tup­nost uve­ze­ne ro­be s ni­žom ci­je­nom, te za­bra­na sad­nje no­vih vi­no­gra­da u EU. Hr­vat­ski su po­tro­ša­či lo­jal­ni hr­vat­skim vi­ni­ma i to bi tre­ba­lo u po­gle­du stra­ne kon­ku­ren­ci­je ba­rem u ra­nom raz­dob­lju na­kon pris­tu­pa­nja ubla­ži­ti pro­ble­me do­ma­ćih pro­izvo­đa­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.