Vi­adukt, ZM i Ni­jem­ci naj­po­volj­ni­ji

Jag­ma za 50 mi­li­ju­na Po­sao htje­lo 15 po­nu­di­te­lja, sa­mo tri s re­fe­ren­ca­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb U kon­ku­ren­ci­ji 15ak po­nu­di­te­lja, na­kon što su uvje­te za­do­vo­lji­la tek tro­ji­ca, kao naj­po­volj­ni­ja po­nu­da za iz­grad­nju ure­đa­ja za pro­čiš­ća­va­nje ot­pad­nih vo­da i pris­tup­ne ces­te u Pe­tri­nji, oda­bra­na je ona gru­pa­ci­je ko­ju či­ne nje­mač­ki WTE Wa­sser­tec­h­nik, Vi­adukt i Zagreb Mon­ta­ža. Po­sao je vri­je­dan ne­što ma­nje od 50 mi­li­ju­na ku­na (bez PDVa), na­ru­či­telj je pe­trinj­ska Pri­vre­da, a rok za za­vr­še­tak ra­do­va iz­no­si 24 mje­se­ca. Nje­mač­ka tvrt­ka je pro­jek­ti­ra­la i iz­vo­di­la za­gre­bač­ki pro­čiš­ći­vač, a i za pe­trinj­ski is­po­ru­ču­je opre­mu, Vi­adukt iz­vo­di gra­đe­vin­ske ra­do­ve, dok je ZM za­du­že­na za do­ma­ću opre­mu i cje­lo­kup­no mon­ti­ra­nje. Vi­adukt je s Hr­vat­skim vo­da­ma ugo­vo­rio i 7,2 mil. kn vri­je­dan po­sao grad­nje bilj­nog ure­đa­ja za pro­čiš­ća­va­nje ot­pad­nih vo­da na­se­lja Prud.

IVO ČAGALJ/PIXSELL

Ra­dit će se i pris­tup­ne ces­te u Pe­tri­nji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.