Hri­ba­ro­va pro­duk­cij­ska ku­ća F.I.Z. pred ste­ča­jem

Ot­pi­sa­ni Tra­ži se po­pis imo­vi­ne i oba­ve­za

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu po­zvao je pred­sjed­ni­ka HAVCa Hr­vo­ja Hri­ba­ra da u skra­će­nom ste­čaj­nom pos­tup­ku pre­da po­pis imo­vi­ne i oba­ve­za svo­je pri­vat­ne pro­duk­cij­ske ku­će F.I.Z. ko­ja je, me­đu os­ta­lim, pro­du­ci­ra­la film “Što je mu­ška­rac bez br­ko­va” te sni­ma­la pro­midž­be­ne tu­ris­tič­ke fil­mo­ve. Uko­li­ko Hri­bar u pro­pi­sa­nom ro­ku od osam da­na ne pre­da po­pis imo­vi­ne i oba­ve­za, sud će do­ni­je­ti rje­še­nje o otva­ra­nju i za­klju­če­nju skra­će­nog stečajnog pos­tup­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.