Eu­ro­zas­tup­nik Škr­lec tra­ži da EU ne pres­ta­ne fi­nan­ci­ra­ti spa­li­oni­ce

No­va re­gu­la­ti­va Ko­mi­si­ja že­li ogra­ni­či­ti eko­lo­ške pro­jek­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Bruxel­les Hr­vat­ski zas­tup­nik u Eu­rop­skom par­la­men­tu Da­vor Škr­lec upu­tio je pri­ori­tet­no pi­ta­nje Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji ko­jim tra­ži po­jaš­nje­nje ve­za­no uz plan da se ogra­ni­či fi­nan­ci­ra­nje no­vih spa­li­oni­ca i pos­tro­je­nja za me­ha­nič­ku i bi­olo­šku obra­du ot­pa­da (MBO). Škr­lec pi­ta Ko­mi­si­ju ka­ko će se ugra­di­ti, od­nos­no us­kla­di­ti prin­ci­pi kruž­ne eko­no­mi­je, po­put bi­oraz­gra­di­vog ot­pa­da i kri­tič­nih si­ro­vi­na, u pos­to­je­će part­ner­ske spo­ra­zu­me i ope­ra­tiv­ne pro­gra­me u ko­he­zij­skoj po­li­ti­ci te ho­će li i ka­ko Ko­mi­si­ja utje­ca­ti na pro­mje­nu pla­no­va gos­po­da­re­nja ot­pa­dom dr­ža­va čla­ni­ca u ko­ji­ma se MBO pos­tro­je­nja i spa­li­oni­ce na­vo­de kao stra­te­ški pro­jek­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.