Vin­ski ot­pad mo­že bi­ti ko­ris­tan mno­gim in­dus­tri­ja­ma

Pri­li­ka za ekobiznis Uz po­moć no­vih teh­no­lo­gi­ja ko­mi­na od za­ga­đi­va­ča pos­ta­je vr­lo tražena si­ro­vi­na u far­ma­ce­ut­skoj, pre­hram­be­noj i koz­me­tič­koj pro­izvod­nji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Go­diš­nje se u Hr­vat­skoj pro­izve­de 180200 ti­su­ća to­na vinskog gro­žđa, od to­ga se na ko­mi­nu od­no­si 3640 ti­su­ća to­na, no taj nus­pro­izvod do­sad ni­je bio pre­poz­nat kao vi­so­ko­vri­jed­ni ot­pad ne­go je za­vr­ša­vao u kom­pos­tu ili je od­ba­ci­van u oko­liš uz­ro­ku­ju­ći ve­li­ka onečišćenja.

Za­jed­nič­kim pro­jek­tom za­gre­bač­kog Pre­hram­be­no-bi-oteh­no­lo­škog fa­kul­te­ta (PBF) i tvrt­ke Agro­la­gu­na iz kon­cer­na Agro­kor pod na­zi­vom “Pri­mje­na ino­va­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja u iz­o­la­ci­ji bi­oak­tiv­nih spo­jeVe­ri­ca va iz or­gan­skog ot­pa­da u pro­ko­ji iz­vod­nji vi­na”, ko­ji je vo­di­la prof. dr. sc. Ve­ri­ca Dra­go­vić Uze­lac, ko­mi­na mo­že bi­ti kva­li­tet­na si­ro­vi­na, vr­lo tražena od pre­hram­be­ne, far­ma­ce­ut­ske i koz­me­tič­ke in­dus­tri­je. Ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta je 4,23 mi­li­ju­na ku­na, od to­ga je 85 pos­to sti­glo iz Struk­tur­nih fon­do­va EU, a os­ta­tak iz pro­ra­ču­na RH.

“Re­zul­ta­ti ovog is­tra­ži­va­nja kroz ra­zvoj i pri­mje­nu no­vih teh­no­lo­gi­ja te know how ima­ju zna­ča­jan utje­caj na pro­duk­tiv­nost po­du­ze­ća ko­ja se ba­ve vi­nar­stvom, a Hr­vat­ska se mo­že po­zi­ci­oni­ra­ti kao eko­lo­ški od­go­vor­na zem­lja i pre­dvod­ni­ca ra­zvo­ja odr­ži­va gos­po­dar­stva os­ta­lim čla­ni­ca­ma re­gi­je”, na­gla­si­la je Dra­go­vić Uze­lac na­vo­de­ći ka­ko je tim pro­jek­tom stvo­re­na ba­za za nas­ta­vak is­tra­ži­va­nja i na dru­gim nus­pro­izvo­di­ma pre­hram­be­ne in­dus­tri­je kao što su ot­pad od pro­izvod­nje mas­li­no­vog ulja, ja­bu­ke, viš­nje ili raj­či­ce.

Pro­rek­tor Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu Mi­ljen­ko Šim­pra­ga is­tak­nuo je ka­ko ni­su eki­pi­ra­ni za bo­lje ko­ri­šte­nje europ­skih pot­po­ra, jer na to­me ra­di tek de­se­tak oso­ba, pa je naj­a­vio os­ni­va­nje gos­po­dar­sko­ga ure­da će po­ve­za­ti zna­nost i po­du­zet­ni­ke. De­kan PBFa Da­mir Je­žek ot­krio je ka­ko s jed­nim part­ne­rom već pre­go­va­ra­ju o ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ji “vinskog” pro­jek­ta prof. Dra­go­vić Uze­lac.

No­vi mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i EU fon­do­va To­mis­lav To­lu­šić us­t­vr­dio je da će se u Vla­di za­uzi­ma­ti za br­že pro­ce­se i jed­nos­tav­ni­ju ad­mi­nis­tra­tiv­nu pro­ce­du­ru ka­ko bi se stvo­ri­la snaž­na po­vez­ni­ca zna­nos­ti i gos­po­dar­stva ra­di efi­kas­ni­jeg pov­la­če­nja nov­ca iz fon­do­va EU za ino­va­tiv­ne pro­jek­te.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Dra­go­vić Uze­lac, PBF

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.