No­vi in­ku­ba­tor di­je­li 150.000 ku­na

Po­ti­ca­nje po­du­zet­niš­tva

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Im­pact HUB, je­dan od če­ti­ri­ju naj­ve­ćih cowor­king pros­to­ra u Za­gre­bu, za­jed­no sa Za­bom i UniCre­dit Fo­un­da­ti­onom, po­kre­nuo je Im­pact In­ku­ba­tor ko­jem je cilj po­tak­nu­ti otva­ra­nje no­vih biz­ni­sa ko­ji kroz po­du­zet­niš­tvo rje­ša­va­ju druš­tve­ne pro­ble­me. Na­kon za­vr­šet­ka tro­mje­seč­nog pro­gra­ma in­ku­ba­ci­je tri naj­bo­lja do­bit će do­na­ci­je od po 57,3 ti­su­će ku­na ili 7,5 ti­su­ća eura.

Her­mes Ar­ri­aga, vo­di­telj Im­pact in­ku­ba­to­ra, ka­že ka­ko tra­že de­set ti­mo­va ili star­tupa ko­ji će ti­je­kom ožuj­ka, trav­nja i svib­nja pro­ći men­tor­ski pro­gram i ima­ti br­ze jed­nod­nev­ne te­ča­je­ve iz raz­nih pos­lov­nih zna­nja. “Ne­ki od men­to­ra ko­ji su nas po­dr­ža­li su Lu­ka Abrus iz FIVEa, An­drey Sh­tylen­ko iz Zz­zzap­pa, Lu­ka Su­čić ko­ji je vo­dio Hub:ra­um in­ku­ba­tor De­ut­s­c­he te­le­ko­ma u Polj­skoj, Ma­rio Ži­vić iz Tes­to­ma i Ju­li­an Oe­hr­le­in iz Ora­di­ana”, ka­že Ar­ri­aga.

Do­da­je ka­ko naj­bo­lji­ma sli­je­di i nov­ča­na na­gra­da Za­gre­bač­ke ban­ke. Im­pact HUB do­sad je or­ga­ni­zi­rao tri in­ku­ba­tor­ska pro­gra­ma, us­mje­re­na na že­ne, stu­den­te te na pro­jek­te druš­tve­nog po­du­zet­niš­tva. Kroz njih je proš­lo tri­de­set ti­mo­va, a je­dan od naj­us­pješ­ni­jih je Acro Go­al Ac­hi­ever, ko­ji je pre­ras­tao i u us­pješ­nog iz­voz­ni­ka.

Her­mes Ar­ri­aga, vo­di­telj Im­pact in­ku­ba­to­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.