FINANCIJE LOP­TI­CU NO­VOG UBRIZ­GA­VA­NJA NOV­CA JA­PAN PRE­BA­CIO EU­RO­PI

Iz­ne­na­đe­nje Ja­pan­ska središnja ban­ka neo­če­ki­va­no uvela ne­ga­tiv­ne ka­mat­ne sto­pe

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI

Na­kon ovog po­te­za Ban­ke Ja­pa­na tr­ži­šte oče­ku­je slič­nu mje­ru i od Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke na nje­zi­nu za­sje­da­nju u ožuj­ku

Na­kon iz­ne­na­đu­ju­ćeg po­te­za ja­pan­ske sre­diš­nje ban­ke, ne­ko­nven­ci­onal­na po­li­ti­ka svjet­skih sre­diš­njih ba­na­ka sve vi­še pos­ta­je uobi­ča­je­na. Ban­ka Ja­pa­na (BOJ) neo­če­ki­va­no je u pe­tak uvela ne­ga­tiv­ne ka­ma­te od 0,1 pos­to ka­ko bi po­tak­nu­la rast kre­di­ti­ra­nja, gos­po­dar­stva i in­fla­ci­je. Ci­je­ne di­oni­ca na To­kij­skoj bur­zi snaž­no su sko­či­le na­kon obja­ve od­lu­ke BO­Ja, pa je in­deks Nik­kei za­klju­čio tr­go­va­nje sko­kom od 3,5 pos­to. Is­to­dob­no, jen je oš­tro os­la­bio pre­ma do­la­ru za go­to­vo dva pos­to na tjed­noj ra­zi­ni, a pre­ma eu­ru za 2,3 pos­to.

Ja­pan­ska središnja ban­ka na taj na­čin že­li po­tak­nu­ti ban­ke da ne dr­že go­le­me svo­te nov­ca na nje­zi­nim ra­ču­ni­ma već da po­ja­ča­ju kre­di­ti­ra­nje. Pi­onir tak­ve po­li­ti­ke bi­la je 2009. šved­ska središnja ban­ka, a sli­je­di­le su je i Eu­rop­ska središnja ban­ka (ECB) te Dan­ska i Švi­car­ska.

Iako je za ban­ke to u pra­vi­lu lo­ša vi­jest zbog sma­nje­nja pro­fi­ta­bil­nos­ti, skan­di­nav­sko i švi­car­sko is­kus­tvo po­ka­zu­je ka­ko tak­va po­li­ti­ka mo­že po­zi­tiv­no utje­ca­ti na gos­po­dar­ski rast. Eko­nom­ski ana­li­ti­ča­ri ame­rič­ke inves­ti­cij­ske ban­ke JP Mor­gan ocje­nju­ju da će zbog ovo­ga ECB u ožuj­ku do­dat­no sni­zi­ti ka­mat­nu sto­pu na de­po­zi­te na 0,4 pos­to sa sa­daš­njih 0,3 pos­to. Što­vi­še, pro­cje­ne go­vo­re da ECB ima pros­to­ra za sni­ža­va­nje sve do mi­nus je­dan pos­to. Eko­nom­ski ana­li­ti­čar SGS­plit­ske ban­ke Zdes­lav Šan­tić ocje­nju­je ka­ko po­tez ja­pan­ske sre­diš­nje ban­ke na glo­bal­noj ra­zi­ni zna­či do­dat­nu eks­pan­ziv­nu po­li­ti­ku jed­ne od naj­ra­zvi­je­ni­jih ze­ma­lja na svi­je­tu. “Na­kon ovog po­te­za po­nov­no su se po­ja­vi­li ter­mi­ni kao što je va­lut­ni rat”, ka­že Šan­tić.

“Ja­pan že­li oja­ča­ti in­fla­ci­ju jer je de­fla­ci­ja nje­go­va bolj­ka s ko­jom se bo­ri već de­set­lje­ći­ma. S ovi­me su po­ras­la oče­ki­va­nja da će ECB sli­je­di­ti ja­pan­ski po­tez na slje­de­ćem za­sje­da­nju u ožuj­ku. Dok­le god ECB odr­ža­va tak­vu eks­pan­ziv­nu po­li­ti­ku, vi­so­ki ri­zi­ci za Hr­vat­sku os­ta­ju po­tis­nu­ti jer su ta­da inves­ti­to­ri u po­tra­zi za pri­no­si­ma. A to za Hr­vat­sku zna­či jef­ti­ni­je za­du­ži­va­nje”, po­jaš­nja­va Šan­tić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.