JOŠ 320 TVRT­KI U RS

U STE­ČAJ­NOM POS­TUP­KU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pred su­do­vi­ma u RS tre­nut­no se vo­di 320 ste­čaj­nih pos­tu­pa­ka, a sa­mo u proš­loj go­di­ni u ste­čaj su otiš­le 84 tvrt­ke, rek­li su u Gos­po­dar­skoj ko­mo­ri RS za pos­lov­ni por­tal Ca­pi­tal. Broj otvo­re­nih ste­ča­je­va u proš­loj go­di­ni sma­njen je u od­no­su na 2014., ka­da je ste­čaj otvo­ren u 103 tvrt­ke, a su­go­vor­ni­ci Ca­pi­ta­la is­ti­ču da bi taj broj i u 2014. i u 2015. go­di­ni bio mno­go ve­ći da se na vri­je­me po­kre­ću ste­čaj­ni pos­tup­ci. Me­đu tvrt­ka­ma u ko­ji­ma je la­ni otvo­ren ste­čaj na­la­ze se PD Ne­ve­si­nje, Gra­fo­sem­be­ri­ja i Pa­na­fleks iz Bi­je­lji­ne, ho­tel Kra­ji­na u Ba­nja Lu­ci i dru­gi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.