tur­skog tek­s­ti­la

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Jeanci iz Sr­bi­je iz­vo­zi u Ita­li­ju, Ru­si­ju i Nor­ve­šku

Tur­ska tvor­ni­ca tek­s­ti­la Jeanci u sr­p­skom gra­di­ću Kru­panj po­čet­kom trav­nja proš­le go­di­ne otvo­ri­la no­vi po­gon či­me je nas­ta­vi­la s inves­ti­ci­ja­ma u Sr­bi­ji. Vlas­nik kom­pa­ni­je Jeanci Ta­ner Buyuk­can je re­kao da je pos­li­je Le­skov­ca Kru­panj dru­go mjes­to u Sr­bi­ji gdje će se pro­izvo­di­ti odjev­ni pred­me­ti, ko­ji će se iz­vo­zi­ti u Ita­li­ju, Ru­si­ju i No­rev­šku. Sr­p­ska vla­da je re­no­vi­ra­la tvor­nič­ku ha­lu. Na otva­ra­nju je sr­p­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić naj­a­vio da će vla­da Sr­bi­ji pre­ko raz­li­či­tih mo­de­la po­mo­ći nas­ta­vak inves­ti­ci­ja te tur­ske kom­pa­ni­je. Jeanci je u ožuj­ku 2014. otvo­rio tvornicu u Le­kov­cu, kao jed­na od pr­vih tur­skih kom­pa­ni­ja sa zna­čaj­ni­jim inves­ti­ci­ja­ma u Sr­bi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.