Pos­lo­va­nje Sonya iz­vuk­le vi­de­oigre

U su­prot­nim prav­ci­ma Dok ja­pan­ski div bi­lje­ži rast do­bi­ti, Mi­cro­soft pa­da zbog ja­kog do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Dva glo­bal­na teh­no­lo­ška di­va, ja­pan­ski Sony i ame­rič­ki Mi­cro­soft, obja­vi­li su di­ja­me­tral­no su­prot­ne pos­lov­ne re­zul­ta­te. Sony je iz­vi­jes­tio o ope­ra­tiv­noj do­bi­ti od 1,68 mi­li­jar­di do­la­ra u zad­njem lanj­skom tro­mje­se­čju, što je vi­še od oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra, a re­zul­tat je bo­lje pro­da­je vi­de­oiga­ra i sma­nje­nja tro­ško­va.

U od­no­su na go­di­nu ra­ni­je do­bit je po­ras­la 11 po- sto. Sma­nje­nje tro­ško­va, kao i snaž­na pro­da­ja PlayS­ta­ti­on 4 iga­ra i sli­kov­nih sen­zo­ra ko­ji se ko­ris­te u pa­met­nim te­le­fo­ni­ma, po­mo­gli su tom ja­pan­skom pro­izvo­đa­ču da pre­okre­ne pos­lo­va­nje ti­je­kom pro­tek­lih go­di­nu da­na.

S dru­ga pak stra­ne, Mi­cro­soft je u pro­tek­lom tro­mje­se­čju os­tva­rio pri­ho­de od 23,8 mi­li­jar­di do­la­ra, 10 pos­to ma­nje na go­diš­njoj ra­zi­ni, što je po­s­lje­di­ca ras­ta te­ča­ja do­la­ra i pa­da pro­da­je osob­nih ra­ču­na­la (PC). Ne­to do­bit iz­no­si­la je u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju proš­le go­di­ne pet mi­li­jar­di do­la­ra, i bi­la je 15 pos­to ma­nja ne­go u is­tom raz­dob­lju go­di­nu da­na pri­je. Mi­cro­soft vi­še od po­lo­vi­ce ukup­nih pri­ho­da os­tva­ru­je iz­van tr­ži­šta SA­Da, pa mu, kao i os­ta­lim ame­rič­kim mul­ti­na­ci­onal­nim kom­pa­ni­ja­ma, šte­tu na­no­si vi­sok te­čaj do­la­ra, ko­ji je u pro­tek­lih go­di­nu da­na po­ras­tao oko de­vet pos­to.

Do­bit od 1,7 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.