POR­TU­GAL­SKI SLUŽ­BE­NI­CI

Štrajk //// TRA­ŽE 35-SAT­NI TJE­DAN

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Štrajk por­tu­gal­skih služ­be­ni­ka omeo je uglav­nom bol­ni­ce u pe­tak uju­tro na po­ziv tri sin­di­ka­ta ko­ji zah­ti­je­va­ju hit­no vra­ća­nje 35 sa­ti tjed­no u jav­nom sek­to­ru, mje­ru ko­ju je već odo­brio par­la­ment, ali ko­ju je so­ci­ja­lis­tič­ka vla­da pre­dvi­dje­la za sr­panj. “Ako po­vra­tak 35 sa­ti os­ta­ne na pa­pi­ru bez pri­mje­ne, to zna­či da na­po­ri služ­be­ni­ka zad­nje če­ti­ri go­di­ne od­la­ze u vje­tar”, ka­za­la je Ana Avo­ila, pred­sjed­ni­ca Na­ci­onal­nog sa­ve­za jav­nih funk­ci­ja. Tjed­no rad­no vri­je­me služ­be­ni­ka 2013. go­di­ne po­ve­ća­la je na 40 sa­ti pret­hod­na des­na vla­da zbog po­rav­na­nja s pri­vat­nim sek­to­rom.

Štrajk omeo bol­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.