ŠPA­NJOL­SKA SKO­ČI­LA

FRAN­CU­SKI RAST SLA­BI,

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Upo­s­ljed­nja tri proš­lo­go­diš­nja mje­se­ca fran­cu­sko je gos­po­dar­stvo po­ras­lo 0,2 pos­to u od­no­su na pret­hod­no tro­mje­se­čje ka­da su ak­tiv­nos­ti uve­ća­ne 0,3 pos­to, iz­vi­jes­tio je dr­žav­ni sta­tis­tič­ki ured. U ci­je­loj proš­loj go­di­ni fran­cu­ski je BDP po­ras­tao 1,1 pos­to, na­kon go­to­vo stag­na­ci­je u go­di­ni ra­ni­je. Špa­njol­sko je gos­po­dar­stvo u po­s­ljed­njem proš­lo­go­diš­njem tro­mje­se­čju po­ras­lo 0,8 pos­to u od­no­su na pret­hod­na tri mje­se­ca ka­da je za­bi­lje­ži­lo is­tu sto­pu ras­ta, po­ka­zu­je iz­vješ­će sta­tis­tič­kog ure­da INE. Na go­diš­njoj je ra­zi­ni BDP sko­čio 3,5 pos­to, na­kon 3,4-pos­tot­nog ras­ta u pret­hod­nom tro­mje­se­čju. U ci­je­loj proš­loj go­di­ni gos­po­dar­stvo je po­ras­lo 3,2 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.