AP­PLE SPRE­MA IPHO­NE

Teh­no­lo­ški skok KO­JI SE BE­ŽIČ­NO PU­NI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ap­ple bi već slje­de­će go­di­ne mo­gao pred­sta­vi­ti teh­no­lo­gi­ju be­žič­nog pu­nje­nja mo­bi­te­la i pri­je­nos­nih ra­ču­na­la, tvr­de upu­će­ni iz­vo­ri Blo­om­ber­ga. Sa ame­rič­kim i azij­skim part­ne­ri­ma teh­no­lo­ški div je na ru­bu prev­la­da­va­nja teh­nič­kih pre­pre­ka u be­žič­nom pri­je­no­su ener­gi­je, po­put gu­bi­ta­ka ti­je­kom pri­je­no­sa. Teh­no­lo­gi­ja bi bi­la ugra­đe­na u no­vi mo­de­le iPho­nea i iPa­da. Trudy Mul­ler, glas­no­go­vor­ni­ca Ap­plea, od­bi­la je ko­men­ti­ra­ti na­pi­se. Kom­pa­ni­ja je još 2010. pa­ten­ti­ra­la sli­čan kon­cept za ra­ču­na­lo iMac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.