Toyo­ta ku­pu­je pre­os­ta­li udjel u Da­ihat­suu za 3,2 mi­li­jar­de do­la­ra

Ov­la­da­va­nje Za jed­nu di­oni­cu Toyo­ta nu­di 0,26 svo­jih di­oni­ca

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

To­kio Ja­pan­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la Toyo­ta otkupit će pre­os­ta­li udjel u Da­ihat­suu za 3,2 mi­li­jar­de do­la­ra či­me će u pot­pu­nos­ti ov­la­da­ti ključ­nim pro­izvo­đa­čem ma­lih auto­mo­bi­la na azij­skom tr­ži­štu. Pre­ma pri­op­će­nju objav­lje­nom u pe­tak, Toyo­ta će po­nu­di­ti 0,26 svo­jih di­oni­ca za sva­ku di­oni­cu Da­ihat­sua, a 26. sr­p­nja za­vr­šit će tr­go­va­nje nje­go­vim di­oni­ca­ma na To­kij­skoj bur­zi. Dan kas­ni­je Da­ihat­su će bi­ti de­lis­ti­ran. Pod­sje­ti­mo, Toyo­ta tre­nut­no dr­ži 51,2 pos­to udje­la u toj auto­mo­bil­skoj kom­pa­ni­ji. Ina­če, Da­ihat­su vo­di lju­ti tr­žiš­ni boj sa Su­zu­ki­jem u seg­men­tu ma­lih auto­mo­bi­la, vr­lo po­pu­lar­nih u Ja­pa­nu. Proš­le go­di­ne pro­da­ja mu je pa­la 13 pos­to na 794.000 vo­zi­la us­li­jed cje­nov­nog ra­ta sa Su­zu­ki­jem. Da­ihat­su je kom­pa­ni­ja či­ji po­če­ci se­žu u 1907. go­di­nu, a sa Toyo­tom su pr­vi pu­ta po­če­li su­ra­đi­va­ti 1967. go­di­ne. Vo­de­ći svjet­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la od 1998. dr­ži ve­ćin­ski udjel.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.