ZABINI BANKOMATI OD SA­DA IS­PLA­ĆU­JU I EURE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Za­gre­bač­ka ban­ka uvela je no­vu us­lu­gu is­pla­te go­to­vi­ne u euri­ma na ban­ko­ma­tu de­bit­nim kar­ti­ca­ma Za­gre­bač­ke ban­ke. Us­lu­ga je mo­gu­ća na po­seb­nom ban­ko­ma­tu 24-sat­ne zo­ne na Tr­gu ba­na J. Je­la­či­ća u Za­gre­bu, a usko­ro se oče­ku­je i na po­je­di­nim lokacijama u Ri­je­ci, Se­sve­ta­ma, Spli­tu te No­voj Gra­diš­ci. Is­pla­te do mak­si­mal­no 500 EUR dnev­no mo­gu se pro­vo­di­ti sa svih kun­skih i de­viz­nih tran­sak­cij­skih ra­ču­na gra­đa­na, pu­tem Ma­es­tro ili Vi­sa Elec­tron In­ter­na­ti­onal kar­ti­ca Za­be. Do 31. ožuj­ka ova će us­lu­ga bi­ti bes­plat­na, na­kon če­ga će nak­na­da za po­di­za­nje nov­ca na “eur­skom” ban­ko­ma­tu iz­no­si­ti pet ku­na po tran­sak­ci­ji. “Is­pla­ta go­to­vi­ne u stra­noj va­lu­ti spa­da me­đu naj­češ­će tran­sak­ci­je ko­je se pro­vo­de u na­šim pos­lov­ni­ca­ma, od če­ga je 90 pos­to tak­vih is­pla­ta upra­vo u euri­ma”, ka­že čla­ni­ca Upra­ve Di­ja­na Hras­to­vić. Go­diš­nje se na vi­še od 860 ban­ko­ma­ta Za­be oba­vi go­to­vo 33 mi­li­ju­na go­to­vin­skih tran­sak­ci­ja.

Us­lu­ga je do 31. ožuj­ka bes­plat­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.