SA­UDIJ­SKE PRI­ČU­VE

PA­LE 115 ML­RD. DO­LA­RA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

De­viz­ne pri­ču­ve sa­udij­ske sre­diš­nje ban­ke po­to­nu­le su u pro­sin­cu za 19 mi­li­jar­di do­la­ra, po­ka­zu­ju naj­no­vi­ji po­da­ci na­gla­ša­va­ju­ći ta­ko fi­nan­cij­ske pro­ble­me zem­lje zbog pa­da ci­je­na naf­te. Pri­ču­ve su se spus­ti­le za tri pos­to na 608 mi­li­jar­di do­la­ra, a ukup­no su la­ni sma­nje­ne za 115 mi­li­jar­di do­la­ra, pre­no­si Blo­om­berg služ­be­ne sa­udij­ske sta­tis­ti­ke. Una­toč pa­du, sa­udij­ske de­viz­ne re­zer­ve i da­lje su me­đu naj­ve­ći­ma na svi­je­tu. “Si­tu­aci­ja će vje­ro­jat­no bi­ti još te­ža ove go­di­ne. Proš­le go­di­ne pro­sječ­na ci­je­na ba­re­la naf­te iz­no­si­la je 53 do­la­ra; ove je go­di­ne na 32 do­la­ra”, sma­tra Raza Ag­ha, glav­ni eko­no­mist za Bli­ski is­tok i Afriku u ban­ci VTB Ca­pi­tal. Pad ci­je­na naf­te već je pri­mo­rao sa­udij­sku vla­du na šted­nju i do­dat­no za­du­ži­va­nje.

RE­UTERS

Vla­da mo­ra steg­nu­ti re­men

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.