Rast pri­no­sa ve­ći­ne fon­do­va

Inves­ti­cij­ski fon­do­vi

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Me­đu

inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma, pre­ma po­da­ci­ma por­ta­la Hr­por­t­fo­lio, i u če­t­vr­tak su do­bit­ni­ci bi­li u ve­ći­ni. Na­ime, pre­ko 53 pos­to fon­do­va bi­lje­ži­lo je do­bit­ke, dok ih 34 ili 43 pos­to bi­lje­ži­lo gu­bit­ke. Pri­tom su vri­jed­nos­ti tri fon­da os­ta­le ne­pro­mi­je­nje­ne.

Me­đu di­onič­kim inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma njih 18 je bi­lje­ži­lo pad, a 10 rast vri­jed­nos­ti. I kod mje­šo­vi­tih inves­ti­cij­skih fon­do­va bi­lo je ne­što vi­še gu­bit­ni­ka. Na­ime, osam je fon­do­va bi­lje­ži­lo gu­bit­ke, a se­dam do­bit­ke. Kod obvez­nič­kih fon­do­va osam je po­ras­lo, a dva pa­lo. Nov­ča­ni fon­do­vi ve­ći­nom su bi­lje­ži­li do­bit­ke.

Čak 53 pos­to u plu­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.