NAJ­Z­NA­ČAJ­NI­JI UGO­VO­RI SK­LOP­LJE­NI TI­JE­KOM EU­ROP­SKE TUR­NE­JE IRAN­SKOG PRED­SJED­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

27 mi­li­jar­di eura

kup­nja 118 Air­bu­sa

5,7 mi­li­jar­di eura

ugo­vor Da­ni­eli­ja za pro­da­ju te­ških stro­je­va i opre­me

4,6 mi­li­jar­di eura

ugo­vor ta­li­jan­skog

Sa­ipe­ma u mo­der­ni­za­ci­ju dvi­je ra­fi­ne­ri­je

400 mi­li­ju­na eura

ugo­vor iz­me­đu Pe­uge­ota i Kho­dra o mo­der­ni­za­ci­ji

tvor­ni­ce auto­mo­bi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.