Pro­da­no­vić se ni­šta ne bri­ne: Her­na­di će ov­dje bi­ti os­lo­bo­đen

Obrat Šef Mo­la u Ma­đar­skoj ni­je pra­vo­moć­no os­lo­bo­đen za da­va­nje mi­ta Sa­na­de­ru?

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Od­vjet­nik biv­šeg pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra Če­do Pro­da­no­vić re­kao je da ga ne bri­nu in­for­ma­ci­je pre­ma ko­ji­ma pred­sjed­nik Upra­ve Mo­la Zsolt Her­na­di u Ma­đar­skoj ni­je pra­vo­moć­no os­lo­bo­đen za da­va­nje mi­ta Sa­na­de­ru. “Bit će ov­dje os­lo­bo­đen. Ni­šta nas ne bri­ne”, us­t­vr­dio je. Sa­na­der je, pak, iz­la­ze­ći sa su­đe­nja u slu­ča­ju Pla­nin­ska, do­dao da je ri­ječ o kons­truk- ci­ji ko­ja je dio nje­go­va po­li­tič­ki mo­ti­vi­ra­nog pro­go­na. Sa­na­der je već bio pra­vo­moć­no osu­đen zbog slu­ča­ja Hypo i InaMol, ali je Us­tav­ni sud na­lo­žio po­nav­lja­nje su­đe­nja. Her­na­di je još 2013. op­tu­žen da je dao 10 mil. eura mi­ta Sa­na­de­ru, či­me je osi­gu­rao Mo­lo­va uprav­ljač­ka pra­va u Ini, no os­tao je ne­dos­tu­pan na­šem pra­vo­su­đu. Po­zi­va­ju­ći se na in­for­ma­ci­je ma­đar­skog neo­vis­nog is­tra­ži­vač­kog por­ta­la, Ju­tar­nji list obja­vio je da je Pri­ziv­ni sud u Bu­dim­pe­šti od­lu­čio obus­ta­vi­ti kaz­ne­ni pos­tu­pak pro­tiv Her­na­di­ja. Ta­ko je os­tav­lje­na mo­guć­nost da hr­vat­ski sud ob­no­vi europ­ski uhid­be­ni na­log pro­tiv nje­ga. Her­na­di­je­va hr­vat­ska od­vjet­ni­ca La­ura Val­ko­vić ka­za­la je da ma­đar­ski slu­čaj ne mo­že ko­men­ti­ra­ti, ali da sve “ni­je baš ta­ko ka­ko pi­šu me­di­ji”.

B. ŠĆITAR/PIX

Pred­sjed­nik Upra­ve Mo­la Zsolt Her­na­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.