Sve vo­di u reviziju od­lu­či­va­nja u pos­tup­ci­ma jav­ne na­ba­ve

Ra­do­vi kas­ne Osim što dr­ža­va gu­bi oz­bi­ljan no­vac, ovaj slu­čaj ima i po­zi­tiv­ne stra­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­dat­no paž­nju pli­je­ni i što je u jed­no­me od ta tri pred­me­ta bio is­ti pred­sjed­nik vi­je­ća – Goran Ma­te­šić, ina­če i pred­sjed­nik DKOM-a.

Kon­kret­no, ra­di­lo se o pred­me­tu na­ba­ve iz­vo­đa­ča ra­do­va na ure­đa­ju za pro­čiš­ća­va­nju ot­pad­nih vo­da na­ru­či­te­lja žu­panj­ske tvrt­ke Ko­mu­na­lac, u ko­je­mu je DKOM os­tao kod svog ra­ni­jeg sta­va da to što je u jam­s­tvu naz­na­čen sa­mo je­dan član za­jed­ni­ce ni­je od­luč­no, jer je od­go­vor­nost iz­me­đu čla­no­va za­jed­ni­ce po za­ko­nu so­li­dar­na. Pri tom se Ma­te­ši­će­vo vi­je­će po­zva­lo i da je to bi­lo na­ve­de­no u sa­moj do­ku­men­ta­ci­ji za nad­me­ta­nje, a što u slu­ča­ju pru­ge Du­go Se­lo Kri­žev­ci ni­je uči­nje­no, iako se is­to na­vo­di u do­ku­men­ta­ci­ji.

Ta­ko­đer, i vi­je­će DKOMa na če­lu s Ne­li­com Vi­dić u pred­me­tu na­ba­ve us­lu­ge nad­zo­ra nad pro­vo­đe­njem pro­jek­ta “Sus­tav pri­kup­lja­nja odvod­nje i pro­čiš­ća­va­nja ot­pad­nih vo­da aglo­me­ra­ci­je No­va Gra­di­ška” od­bi­lo je ža­li­te­lja ko­ji je is­to os­po­ra­vao što je u jam­s­tvu za oz­bilj­nost po­nu­de oz­na­čen sa­mo je­dan, a ne svi čla­no­vi za­jed­ni­ce po­nu­di­te­lja.

Zbog so­li­dar­ne od­go­vor­nos­ti po za­ko­nu, iz­ri­čit je i ta­da bio DKOM, ne pos­to­ji even­tu­al­na ne­mo­guć­nost na­pla­te, a po­vez­ni­cu s ak­tu­al­nim slu­ča­jem či­ni i to što se i u tom pred­me­tu, kao i u slu­što ča­ju DIVvo­vog jam­s­tva, ra­di­lo o no­si­te­lju za­jed­ni­ce po­nu­di­te­lja. Pr­vi, pak, slu­čaj ko­jim je ova prak­sa kre­nu­la, da­ti­ra iz sr­p­nja 2013., ka­da je vi­je­će na če­lu s Ma­ri­jom Cvr­lje, u žal­bi na pred­met na­ba­ve za HEP, pri­hva­ti­la so­li­dar­nu od­go­vor­nost, što po prav­nom tu­ma­če­nju zna­či da se na­ru­či­telj mo­že na­pla­ti­ti iz ban­kov­ne ga­ran­ci­je bi­lo ko­jeg čla­na za­jed­ni­ce po­nu­di­te­lja, neo­vis­no o to­mu tko je na­pra­vio pro­pust, jer svat­ko jam­či za sva­ko­ga.

Tu okol­nost po­t­vr­dio nam je i Ivan Kr­šić, pred­sjed­nik upra­ve Hi­dro­elek­tre ni­sko­grad­nje, po­di­zvo­đa­ča ko­ji bi na gra­đe­vin­skim ra­do­vi­ma imao udjel od oko 400 mi­li­ju­na ku­na.

“Žao nam je što će se kas­ni­ti s po­čet­kom ra­do­va, jer ti­me svi gu­bi­mo”, bio je kra­tak Kr­šić.

Uz to što će odu­gov­la­če­nje šte­ti­ti sa­mim tvrt­ka­ma, ko­ji­ma su ti pos­lo­vi bit­ni za odr­ža­va­nje za­pos­le­nos­ti, ovaj slu­čaj imat će ne­ga­tiv­ne učin­ke, ali otva­ra i mo­gu­će po­zi­tiv­ne pro­mje­ne.

Dr­ža­vu bi mo­glo za­bri­nu­ti što će joj iz ru­ku is­kliz­nu­ti mi­li­ju­ni eura ko­je ovaj pro­jekt zbog kaš­nje­nja ne­će sti­ći po­vu­ći.

Ri­ječ je o bes­po­vrat­nim sred­stvi­ma, ko­ja se mo­ra­ju is­ko­ris­ti­ti u ovoj, po­s­ljed­njoj go­di­ni za pov­la­če­nje nov­ca na­mi­je­nje­nih Hr­vat­skoj u Ope­ra­tiv­nom pro­gra­mu 2007.2013. Či­nje­ni­ca će za ovaj pro­jekt bi­ti iz­gub­ljen dio tih sred­sta­va zna­či i da će fi­nan­ci­ra­nje pri­je­ći u re­žim no­ve fi­nan­cij­ske omot­ni­ce 2014.2020., što će iz­bi­ti nov­ce za ne­ke dru­ge pro­jek­te iz Hr­vat­ske.

S dru­ge stra­ne, po­ti­caj­nim bi se mo­gao po­ka­za­ti za svo­je­vr­s­nu reviziju od­lu­či­va­nja u pos­tup­ci­ma jav­ne na­ba­ve kroz usu­gla­ša­va­nje s naj­no­vi­jim di­rek­ti­va­ma EU, ko­je ukrat­ko brane pre­tje­ra­ne for­ma­liz­me, pro­mi­ču­ći na­če­lo učin­ko­vi­tos­ti i eko­no­mič­nos­ti.

No, u hr­vat­skim jav­no­na­bav­nim pos­tup­ci­ma ono je pre­čes­to ugro­že­no pre­tje­ra­nim for­ma­liz­mom jer se iz pos­tup­ka is­klju­ču­je naj­po­volj­ni­jeg kva­li­tet­nog po­nu­di­te­lja zbog for­mal­nog ne­dos­tat­ka, pa se na taj na­čin ne do­bi­va vri­jed­nost za no­vac, već se ne­učin­ko­vi­to tro­še jav­na sred­stva.

PIXSELL

To­mis­lav De­be­ljak, DIV, i Goran Ma­te­šić, pred­sjed­nik DKOM-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.