Al­s­tom i Si­emens ža­li­li se na od­lu­ku HEP-a

Elek­tra­na u Osi­je­ku Spor­no im je po­ni­šte­nje nad­me­ta­nja. Iz HEP-a bez ko­men­ta­ra dok tra­je rok žal­be, no is­ti­ču da od­lu­ka o po­ni­šte­nju ne zna­či da ne­će ugo­vo­ri­ti grad­nju elek­tra­ne u ok­vi­ru jav­no-na­bav­nog pos­tup­ka ko­ji je još u ti­je­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JO­SIP BO­HU­TIN­SKI/VL

Oba po­nu­di­te­lja ko­ja su se ja­vi­la na nad­me­ta­nja za grad­nju i du­go­roč­no odr­ža­va­nje plin­ske kom­bi ko­ge­ne­ra­cij­ske elek­tra­ne (KKE) na lo­ka­ci­ji ter­mo­ele­tra­ne i to­pla­ne ( TETO) Osijek, Al­s­tom i Si­emens, pod­ni­je­la su žal­bu Dr­žav­noj ko­mi­si­ji za kon­tro­lu pos­tu­pa­ka jav­ne na­ba­ve (Dkom) na od­lu­ku HEPa da po­ni­šti to nad­me­ta­nje. HEP je pro­ci­je­nio vri­jed­nost tog pro­jek­ta na 2.748.212.640 ku­na (oko 366 mi­li­ju­na eura), a za- jed­ni­ca po­nu­di­te­lja nje­mač­kog i hr­vat­skog Si­emen­sa po­nu­di­la je 320 mi­li­ju­na eura, dok je za­jed­ni­ca po­nu­di­te­lja švi­car­skog i hr­vat­skog Al­s­to­ma u svo­joj po­nu­di na­ve­la 358 mi­li­ju­na eura. Iako su obje po­nu­de bi­le ni­že od pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti, od­bi­je­ne su, i to zbog ne­is­pu­nja­va­nja uvje­ta i odred­bi na­tje­čaj­ne do­ku­men­ta­ci­je, ali i zbog for­mal­nih ne­dos­ta­ta­ka. Po­nu­di­te­lji­ma se uz os­ta­lo za­mje­ra da ras­po­red obje­ka­ta ko­ji su oni po­nu­di­li ni­je u skla­du s idej­nim pro­jek­tom i is­ho­đe­nom gra­đe­vin­skom do­zvo­lom ili pak da sna­ga na pra­gu elek­tra­ne iz­no­si 490,95 MWa, što je vi­še od sna­ge za ko­ju je iz­da­na Pret­hod­na elek­tro­ne­ner­get­ska su­glas­nost. U HEPu za od­bi­je­ne po­nu­de na­vo­de i da su u nji­ma iz­mje­nje­ni do­ku­men­ta­ci­ja za nad­me­ta­nje i Po­seb­ni uvje­ti Ugo­vo­ra ko­ji su bi­li sas­tav­ni dio do­ku­men­ta­ci­je te da su mje­nja­njem pro­pi­sa­nih uvje­ta iz do­ku­men­ta­ci­je da­li al­ter­na­tiv­nu po­nu­du ko- ja ni­je do­pu­šte­na. U HEPu su nam rek­li da, ka­ko je u ti­je­ku za­kon­ski žal­be­ni rok, ne mo­gu da­ti vi­še in­for­ma­ci­ja. Is­ti­ču da ne mo­že utje­ca­ti na is­hod mo­gu­ćeg žal­be­nog pos­tup­ka, pa ga ne mo­gu ni pre­ju­di­ci­ra­ti. No, od­lu­ka o po­ni­šte­nju, ka­žu, ne zna­či da HEP ne­će ugo­vo­ri­ti grad­nju elek­tra­ne u ok­vi­ru jav­no­na­bav­nog pos­tup­ka ko­ji je u ti­je­ku. Dko­mu tre­ba ne­ko­li­ko mje­se­ci za od­lu­ku, pa bi se sud­bi­na KKE Osijek mo­gla doz­na­ti tek u trav­nju ili svib­nju.

Sud­bi­na KKE mo­gla bi se doz­na­ti tek u svib­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.