Za­sad 2 po­nud­be­ne do­ku­men­ta­ci­je

Rok za Mu­zil is­tje­če 8. ve­lja­če

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za

re­ali­za­ci­ju ra­zvoj­nog pro­jek­ta Mu­zil kod Pu­le do­sad su ot­kup­lje­ne dvi­je po­nud­be­ne do­ku­men­ta­ci­je, a po­čet­kom idu­će­ga tjed­na, 8. ve­lja­če, kad is­tje­če pro­du­lje­ni rok za is­ka­zi­va­nje in­te­re­sa, znat će se ho­će li ih bi­ti i vi­še, kao i ho­će li bi­ti neo­bve­zu­ju­ćih po­nu­da, doz­na­je se iz DUUDIja. Ho­će li no­va Vla­da rok pro­du­lji­ti ,još ni­je raz­ma­tra­no, na­po­mi­nju iz DUUDIja.

DUUDI je po­ziv za Mu­zil obja­vio te­me­ljem Vla­di­ne od­lu­ke s kra­ja lis­to­pa­da 2015., a u sklo­pu tog pro­jek­ta pre­dvi­đe­na je re­ali­za­ci­ja tu­ris­tič­kog smje­šta­ja sa 2270 kre­ve­ta, plaž­nog kom­plek­sa, gol­fi­gra­li­šta, ma­ri­ne sa 380 ve­zo­va, kul­tur­nog i kon­gres­nog cen­tra. Vri­jed­nost inves­ti­ci­je sa­mo u tu­ris­tič­kom di­je­lu pro­cje­nju­je se od 150 do 200 mi­li­ju­na eura, a sve bi se tre­ba­lo pro­ves­ti po uzo­ru na pro­ces pro­na­la­že­nja inves­ti­to­tra za Ku­pa­re. Na če­ka­nju su, pak, ho­te­li Ma­es­tral i Im­pe­ri­al. Neo­bve­zu­ju­ći krug za is­ka­zi­va­nje in­te­re­sa za­vr­šen je u stu­de­no­me 2015. te se otad če­ka obja­va uvje­ta pro­da­je, po­čet­na ci­je­na i pri­kup­lja­nje obve­zu­ju­ćih po­nu­da. Za di­oni­ce tih dvi­ju ho­tel­skih ku­ća za­ni­ma­nje je is­ka­za­lo 25 inves­ti­to­ra (15 za Ma­es­tral, 10 za Im­pe­ri­al). Od­lu­ka o po­čet­noj ci­je­ni, ka­žu iz DUUDIja, vje­ro­jat­no će bi­ti toč­ka na idu­ćoj sjed­ni­ci Uprav­nog vi­je­ća, ko­je se tek tre­ba for­mi­ra­ti.

D. MA­RU­ŠIĆ/PIXSELL

Vri­jed­nost inves­ti­ci­je u tu­ris­tič­kom di­je­lu Mu­zi­la od 150 do 200 mil. eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.