Za­us­tav­ljen pad ci­je­na sta­no­va u Za­gre­bu

Si­je­čanj Kva­drat sta­na 1605 eura, ku­će 1255

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Ci­je­ne ne­kret­ni­na u si­ječ­nju po­ka­zu­ju pad od je­dan pos­to u od­no­su na is­ti lanj­ski mje­sec, a us­po­red­ba s ci­je­na­ma iz 2011. po­ka­zu­je pad od čak de­vet pos­to, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nju Nju­ška­la, pro­ve­de­no na uzor­ku od 159.000 ne­kret­ni­na. Kad je ri­ječ o naj­ve­ćim gra­do­vi­ma, trend pa­da ci­je­ne sta­no­va u Za­gre­bu je za­us­tav­ljen, za raz­li­ku od ci­je­na sta­no­va u Ri­je­ci i Osi­je­ku, gdje i da­lje pa­da, ali i za raz­li­ku Spli­ta, ko­ji bi­lje­ži po­rast. Ci­je­ne nas­tav­lja­ju pa­da­ti u ve­ći­ni žu­pa­ni­ja, po­seb­no u is­toč­noj Hr­vat­skoj. U čak 11 žu­pa­ni­ja pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta ku­će je is­pod 600 eura. U Gra­du Za­gre­bu pro­sječ­na ci­je­na po kva­dra­tu za ku­ću bi­la je 1255 eura u si­ječ­nju, što je pad od pos­to. Kod sta­no­va, pro­sječ­na ci­je­na po kva­dra­tu bi­la je 1605 eura, što je pri­bliž­no is­to kao i u si­ječ­nju proš­le go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.