Dvi­je tvrt­ke kan­di­da­ta za še­fa SDP-a duguju 12,7 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Tvrt­ke Atlas-Cop­co i Pa­tri­ot re­gis­tri­ra­ne su za gra­đe­vin­sku dje­lat­nost i zbog na­go­mi­la­nih du­go­va tra­že spas u pred­ste­čaj­noj na­god­bi

Uzad­nji čas u utr­ku za mjes­to mjes­to še­fa SDPa uz Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i Zlat­ka Ko­ma­di­nu uklju­čio se i du­go­go­diš­nji član stran­ke, za­dar­ski po­du­zet­nik Duško Po­lo­vi­na Lun­go. On je u Za­dru poz­nat po kri­ti­zi­ra­nju ne­pra­vil­nos­ti u ra­du ins­ti­tu­ci­ja, a u in­ter­v­juu Slo­bod­noj Dal­ma­ci­ji na pi­ta­nje na če­mu te­me­lji pro­gram za osva­ja­nje vlas­ti u SDPu po­ru­čio je: “Za­kon, za­kon i sa­mo za­kon”. “Ja ni­šta ne skri­vam ni­ti že­lim skri­va­ti, ali že­lim da se u ovoj zem­lji jed­nom poč­nu po­što­va­ti za­ko­ni”, re­kao je. Ot­krio je da ima dvi­je gra­đe­vin­ske tvrt­ke, “obje ak­tiv­ne ko­je i ra­de”, te da os­ni­va tre­ću, pa smo pro­vje­ri­li smo ka­ko pos­lu­ju.

Pre­ma po­da­ci­ma sud­skog re­gis­tra, AtlasCop­co i Pa­tri­ot re­gis­tri­ra­ne su za gra­đe­vin­sku dje­lat­nost, pa ne ču­di pu­no da di­je­le sud­bi­nu sek­to­ra. Ra­ču­ni su im obje­ma u vi­še­mje­seč­noj blo­ka­di, a sam Du­šan Po­lo­vi­na po­kre­nuo je pos­tu­pak pres­te­čaj­ne na­god­be zbog 12,7 mi­li­ju­na ku­na na­go­mi­la­nog du­ga, ot­kri­va­ju po­da­ci Fi­ne. Glav­ni­na du­ga od­no­si se na tvrt­ku AtlasCop­co, ko­ja pos­lu­je od 1995., i nad ko­jom je 15. si­ječ­nja for­mal­no otvo­ren pos­tu­pak pres­te­čaj­ne na­god­be. Tvrt­ka u 2014. ni­je ima­la pri­ho­da, a u sr­p­nju proš­le go­di­ne gu­bi­tak je do­seg­nuo 464 ti­su­će ku­na. Iz­vješ­ća ot­kri­va­ju da su ne­tom uoči da­va­nja zah­tje­va za na­god­bu krat­ko­roč­ne obve­ze bi­le 2,57 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je go­to­vo 900.000 ku­na po­rez­ni dug. Is­to­dob­no, tvrt­ka od ku­pa­ca ni­je mo­gla na­pla­ti­ti 337.000 ku­na, a uku­pan iz­nos pri­jav­lje­nih obve­za pre­ma­šio je 12 mi­li­ju­na ku­na.

Pla­nom res­truk­tu­ri­ra­nja Po­lo­vi­na je vje­rov­ni­ci­ma pred­lo­žio ot­pis ka­ma­te te po­lo­vi­cu glav­ni­ce, dok bi se pre­os­ta­li dug, na­kon jed­no­go­diš­njeg po­če­ka, vra­tio u idu­ćih pet go­di­na. Pla­nom se pre­dvi­đa­ju šted­nja, sta­bi­li­za­ci­ja pri­ho­da, rast bro­ja za­pos­le­nih, sni­ža­va­nje tro­ško­va na­ba­ve i po­bolj­ša­nje na­pla­te. Una­toč to­me što do kra­ja sr­p­nja AtlasCop­co ni­je imao re­dov­nih pri­ho­da, za­dar­ski gra­đe­vi­nar oče­ku­je nji­hov skok ove go­di­ne na čak 1,32 mi­li­ju­na ku­na, pod uvje­tom da vjerovnici po­čet­kom ožuj­ka pris­ta­nu ot­pi­sa­ti dug.

U tvrt­ki Pa­tri­ot, ko­ju je os­no­va­la Ma­ri­na Po­lo­vi­na 2007., kan­di­dat za še­fa SDPa je pro­ku­rist. Tvrt­ka po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne pos­lu­je s gu­bit­kom, ko­ji je u 2014. iz­no­sio oko 83.000 ku­na. U lis­to­pa­du je pod­ne­sen je pri­jed­log za po­kre­ta­nje pred­ste­čaj­ne na­god­be zbog ne­mo­guć­nos­ti pod­mi­re­nja 0,7 mil. ku­na obve­za.

D. STANIN/PIX

Po­du­zet­nik Du­šan Po­lo­vi­na Lun­go kon­ku­ri­ra za pred­sjed­ni­ka SDP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.