Po­kre­nut pro­jekt Smart park, ide­ja mla­dih Du­brov­ča­na

Re­ali­za­ci­ja Star­tup Uni­ver­sal In­dus­tri­es us­pješ­no im­ple­men­ti­rao sus­tav

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO - MARTA DUIĆ

Auto­ri pro­jek­ta is­ti­ču ka­ko je os­nov­na pred­nost pot­pu­na mo­der­ni­za­ci­ja i auto­ma­ti­za­ci­ja na­vod­nja­va­nja

Smart park, ide­ja nas­ta­la na na­tje­ca­nju CityOS Hac­kat­hon Du­brov­nik 2015, pro­jek­tu ko­jeg je or­ga­ni­zi­ra­la Du­bro­vač­ka ra­zvoj­na agen­ci­ja (DURA) ka­ko bi po­tak­nu­la ra­zvoj IT star­tu­po­va s ci­ljem sa­mo­za­poš­lja­va­nja mla­dih, vi­so­ko­obra­zo­va­nih i ne­za­pos­le­nih oso­ba ugle­da­la je svi­je­tlo da­na. Stu­den­ti Ro­bert Ka­la­čić, Hr­vo­je La­kić, Pe­tar Ma­tu­ško i Du­brav­ko Ja­kov­lje­vić iz star­tupa Uni­ver­sal In­dus­tri­es us­pješ­no su osmis­li­li, ra­zvi­li i im­ple­men­ti­ra­li Smart park sus­tav na­vod­nja­va­nja ze­le­ne po­vr­ši­ne po po­tre­bi u ma­nje od šest mje­se­ci.

“Ci­je­la ide­ja se te­me­lji na auto­mat­skoj re­gu­la­ci­ji na­vod­nja­va­nja jav­nih ze­le­nih po­vr­ši­na, ali je bit­no is­tak­nu­ti da se ne ra­di o stan­dard­nom na­vod­nja­va­nju ko­ri­šte­njem fik­s­nih in­ter­va­la s ‘ti­me­ri­ma’, ne­go sen­zo­ri mje­re vla­gu u zem­lji u stvar­nom vre­me­nu i uklju­ču­ju na­vod­nja­va­nje po po­tre­bi, ako je iz­mje­re­na vla­ga ma­nja od de­fi­ni­ra­ne”, po­jas­ni­li su Ro­bert Ka­la­čić, Hr­vo­je La­kić, Pe­tar Ma­tu­ško i Du­brav­ko Ja­kov­lje­vić iz Uni­ver­sal In­dus­tri­es.

Auto­ri pro­jek­ta is­ti­ču ka­ko je os­nov­na pred­nost pot­pu­na mo­der­ni­za­ci­ja i auto­ma­ti­za­ci­ja na­vod­nja­va­nja, ko­ja bez pro­ble­ma mo­že kon­ku­ri­ra­ti bi­lo ko­jem sus­ta­vu na­vod­nja­va­nja na svi­je­tu. Za lo­ka­ci­ju Smart park pi­lot pro­jek­ta pre­dvi­đa­ju ušte­de u po­troš­nji vo­de do 50 pos­to. Sus­tav je ugra­đen u no­vi park, a osim pr­ska­li­ca pos­tav­lje­ne su i so­lar­ne klu­pe na ko­ji­ma će se mo­ći pu­ni­ti ma­nji elek­trič­ni ure­đa­ji po­put mo­bi­te­la i ta­ble­ta. Osim ove os­nov­ne funk­ci­onal­nos­ti klu­pe su oprem­lje­ne i raz­nim sen­zo­ri­ma ko­ji će mje­ri­ti UV in­deks, in­ten­zi­tet svje­tla, zagađenje, zvuk, tlak, tem­pe­ra­tu­ru i vla­gu zra­ka, te pro­izve­de­nu i po­tro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju ko­ji će se pri­ka­zi­va­ti pu­tem mo­bil­nih apli­ka­ci­ja.

“Ipak te­ško je pret­pos­ta­vi­ti, jer mno­go fak­to­ra utje­če na ovaj iz­ra­čun, kao npr. vr­sta zem­lje, ko­li­či­na pa­da­li­na, tem­pe­ra­tu­ra i još mno­go to­ga, sto­ga će­mo pra­ve re­zul­ta­te ušte­de vo­de zna­ti tek za go­di­nu da­na. Osim ove fi­nan­cij­ske stra­ne, bit­no je na­po­me­nu­ti ka­ko će ovaj si- stem po­zi­tiv­no utje­ca­ti na rast i zdrav­lje bilj­nih i ži­vo­tinj­skih vr­sta u par­ku, jer mo­že­mo pos­ti­ći op­ti­mal­nu vla­gu za na raz­li­či­tim mjes­ti­ma u par­ku, ovis­no o po­tre­ba­ma. Ovo je bio sa­mo pi­lot pro­jekt, a na­kon što pro­đe pe­ri­od pi­lo­ti­ra­nja i ka­li­bra­ci­je bi­ti će­mo sprem­ni im­ple­men­ti­ra­ti sus­tav na os­ta­le po­vr­ši­ne u gra­du i oko­li­ci. Već smo na­pra­vi­li ana­li­zu grad­skih po­vr­ši­na i za­klju­či­li smo da bi im­ple­men­ta­ci­jom na­šeg sus­ta­va Grad Du­brov­nik mo­gao ušte­dje­ti vi­še od mi­li­jun ku­na go­diš­nje sa­mo na sma­nje­nju po­troš­nje vo­de”, tvr­de Ka­la­čić, La­kić, Ma­tu­ško i Ja­kov­lje­vić.

Po­ru­ču­ju ka­ko su tim­ski rad i or­ga­ni­za­ci­ja pos­la kod star­tu­po­va je naj­bit­ni­ja stvar u po­čet­ku. U nji­ho­vom slu­ča­ju, po­dje­la pos­la je bi­la jed­nos­tav­na, pro­gra­mer, di­zaj­ner, elek­tro­ni­čar i član ti­ma ko­ji se bri­nuo za pa­pi­re, financije i star­tup op­će­ni­to.

“Os­no­va­ti i po­kre­nu­ti star­tup ni­je bi­lo la­ko i to si­gur­no ne bi bi­lo iz­ve­di­vo bez potpore Gra­da i po­mo­ći DURAe. La­ga­li bi ka­da bi rek­li da stu­dent­ske oba­ve­ze ni­su pa­ti­le, ali tu ne­ma­te ne­kog iz­bo­ra, sva­ki slo­bo­dan tre­nu­tak mo­ra­te po­tro­ši­ti na po­sao ili na stu­dij, ali dos­lov­no sva­ki slo­bo­dan tre­nu­tak. U ovak­vim tre­nut­ci­ma shva­ti­te ko­li­ko je vri­je­me dra­go­cje­no i na­uči­te ka­ko ga pa­met­no tro­ši­ti. U sva­kom slu­ča­ju, da mo­ra­mo ovaj pro­ces pro­ći po­nov­no de­fi­ni­tiv­no bi is­to pos­tu­pi­li jer se na kra­ju sav trud vi­šes­tru­ko is­pla­ti”, po­ru­ču­ju Ka­la­čić, La­kić, Ma­tu­ško i Ja­kov­lje­vić.

PD

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.