U TI­JE­KU PRI­JA­VE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

Hr­vat­ski stu­den­ti eko­nom­skih i prav­nih fa­kul­te­ta i ove go­di­ne se mo­gu pri­ja­vi­ti na sti­pen­dij­ski pro­gram „Best of So­uth East“, ko­jeg je po­kre­nuo Ste­ier­mär­kis­c­he Bank und Spar­ka­ssen AG (Spar­ka­sse ban­ka) u su­rad­nji sa Sve­uči­li­štem u Gra­zu. Na­mi­je­njen je di­plo­man­ti­ma i stu­den­ti­ma s vr­lo do­brim ocje­na­ma te iz­ra­že­nim oso­bi­na­ma kao što su pre­da­nost, ra­zvi­je­ne ko­mu­ni­ka­cij­ske vje­šti­ne te ana­li­tič­ko i prak­tič­no eko­nom­sko raz­miš­lja­nje. Pro­gram obu­hva­ća jed­no­go­diš­nju prak­su u Spar­ka­sse ban­ci ili ne­kom dru­gom šta­jer­skom po­du­ze­ću za di­plo­man­te te go­di­nu da­na stu­di­ra­nja na Sve­uči­li­štu u Gra­zu za stu­den­te, pri če­mu pri­ja­ve tra­ju do naj­kas­ni­je ožuj­ka 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.