TVORNICU U VRANJU

GEOX OTVO­RIO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Ta­li­jan­ska tvor­ni­ca obu­će Geox otvo­ri­la je svo­je po­go­ne u Vranju, gdje će, pre­ma naj­a­va­ma, za­pos­li­ti oko 1200 rad­ni­ka, te go­diš­nje pro­izvo­di­ti 1,250.000 pa­ri žen­ske mod­ne obu­će vi­so­ke kak­vo­će. U iz­grad­nju tvor­ni­ce ta­li­jan­ska kom­pa­ni­ja ulo­ži­la je 15,8 mi­li­ju­na eura, dok vla­da Sr­bi­je iz­grad­nju i otva­ra­nje su­bven­ci­oni­ra sa 11,25 mi­li­ju­na eura, od­nos­no sa 9000 eura po sva­kom no­vom rad­nom mjes­tu. Vla­da je, ta­ko­đer, Vranju da­la 100 mi­li­ju­na di­na­ra za ure­đe­nje zem­lji­šta u Slo­bod­noj zo­ni, što je bio pre­du­vjet za po­če­tak grad­nje tvor­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.