ULA­GA­NJA 33,8% MA­NJA

IZ­RAV­NA STRA­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Iz­rav­na stra­na ula­ga­nja u Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu iz­no­si­le su u pr­va tri tro­mje­se­čja proš­le go­di­ne 388,9 mi­li­ju­na KM (198,7 mi­li­ju­na eura), što je za 33,8% ma­nje u od­no­su na is­to raz­dob­lje 2014, pre­ma po­da­ci­ma Sre­diš­nje ban­ke BiH. Naj­vi­še ula­ga­nja bi­lo je iz Aus­tri­je, 65,8 mi­li­ju­na KM, Luk­sem­bur­ga 65,3 mi­li­ju­na i iz Tur­ske 48,8 mi­li­ju­na KM. Naj­vi­še je ula­ga­no u te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je (66,2 mi­li­ju­na KM) i u pre­ra­đi­vač­ku in­dus­tri­ju (28 mi­li­ju­na KM).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.