Za­pad odus­ta­je od sank­ci­ja pro­tiv Ru­si­je, tr­gov­ci ka­žu­to je iona­ko bi­la pred­sta­va

Kraj cir­ku­sa Iako je na­mje­ra bi­la ne iz­vr­ga­va­ti sank­ci­ja­ma obične gra­đa­ne Ru­si­je ne­go sa­mo po­li­tič­ku i gos­po­dar­sku no­men­k­la­tu­ru, u stvar­nos­ti je is­pa­lo znat­no dru­ga­či­je

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zbog ni­za okol­nos­ti, pri­mje­ri­ce zbog pa­da ci­je­ne naf­te na svjet­skom tr­ži­štu, po­s­lje­di­ce su tr­pje­li i obič­ni gra­đa­ni Ru­si­je, a ne sa­mo krug oko Vla­di­mi­ra Pu­ti­na

Na­kon što je Ru­si­ja u ožuj­ku 2014. za­uze­la ukra­jin­ski po­lu­otok Krim, ad­mi­nis­tra­ci­ja ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Ba­rac­ka Oba­me od­go­vo­ri­la je ci­lja­nim sank­ci­ja­ma. SAD su ta­da za­mrz­nu­le imo­vi­nu i za­bra­ni­le pu­to­va­nja za vi­še od sto­ti­nu lju­di, uglav­nom bli­skih su­rad­ni­ka ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na, a EU još sto­ti­ni lju­di vi­še. Ri­ječ je o ogrom­nim iz­no­si­ma­ta­ko je ban­ci Ro­ssiya, omi­lje­noj ban­ci Krem­lja, u mje­se­ci­ma na­kon pro­gla­še­nja sank­cij za­mrz­nu­to 572 mi­li­ju­na do­la­ra.

Na­kon što je u sr­p­nju 2014. zra­ko­plov Ma­laysia Air­li­nes obo­ren ti­je­kom bor­bi u is­toč­noj Ukra­ji­ni, a na­vod­no su ga sru­ši­li po­bu­nje­ni­ci ko­je po­ma­že Ru­si­ja, Wa­shin­g­ton je od­go­vo­rio s još te­žim sank­ci­ja­ma us­mje­re­nim na ključ­ne sek­to­re ru­ske eko­no­mi­je, uklju­ču­ju­ći pro­izvod­nju oruž­ja, ban­ke i dr­žav­ne tvrt­ke.

U nas­to­ja­nju da uda­ri Kremlj ta­mo gdje naj­vi­še bo­li, a to je sp­rje­ča­va­nje fi­nan­cij­skih i teh­no­lo­ških tran­sfe­ra ru­skih naf­t­nih i plin­skih tvrt­ki, ko­je pu­ne vi­še od po­lo­vi­ce dr­žav­nih pri­ho­da Ru­si­je.

Iako se od ta­da ni­je pu­no pro­mi­je­ni­lo, ame­rič­ki dr­žav­ni taj­nik John Ker­ry naj­a­vio je da bi sank­ci­je pro­tiv Ru­si­je zbog ukra­jin­ske kri­ze mo­gle bi­ti uki­nu­te to­kom na­red­nih me­se­ci. Uvjet je da u pot­pu­nos­ti bu­du spro­ve­de­ne odred­be iz spo­ra­zu­ma u Min­sku za traj­no rje­ša­va­nje su­ko­ba u Ukra­ji­ni, uklju­ču­ju­ći pro­vo­đe­nje lo­kal­nih iz­bo­ra i us­tav­nih re­for­mi ko­ji­ma bi is­toč­ne re­gi­je zem­lje do­bi­le ve­ću auto­no­mi­ju.

“Te sank­ci­je pos­to­je sa­mo za po­li­ti­ča­re i jav­nost, za zadovoljenje for­me. U stvar­nos­ti ih se pro­vo­di u mo­žda de­set pos­to slu­ča­je­va, a u 90 pos­to ni­kak­vih snak­ci­ja ne­ma, mo­žda sa­mo za ne­ku luk­suz­nu ro­bu. Pa tko će ka­pi­ta­lu sta­ti na kraj?” pi­ta se Sti­po Gr­gić, di­rek­tor Or­lan­do­vas­tem, tvrt­ke ko­ja iz Ru­si­je uvozi pa­ra­fin.

“Kod ener­ge­na­ta ne­ma sank­ci­ja jer svi­jet mo­ra funk­ci­oni­ra­ti. Što mi mo­že­mo Ru­si­ji? Pa ku­pov­na moć ci­je­le Hr­vaz­ske je 10 pos­to Mi­la­na! Mo- ji kup­ci tre­ba­ju pa­ra­fin i ja ne mo­gu re­ći da ne­mam, uvo­zim ga pre­ko jed­ne slo­ven­ske tvrt­ke. Je­di­ne mo­je obve­ze su pla­ti­ti obve­ze pre­ma dr­ža­vi i do­bav­lja­ču i to ured­no ra­dim”, ka­že Gr­gić.

S ob­zi­rom na lo­še sta­nje ru­skog gos­po­dar­stva, mo­glo bi se uči­ni­ti da sank­ci­je funk­ci­ni­ra­ju. ja, a mno­gi od ak­tiv­nos­ti ko­je su po­du­ze­te od stra­ne ru­ske vla­de, uklju­ču­ju­ći re­za­nje dr­žav­nog pro­ra­ču­na, slič­ne oni­ma iz do­ba pa­da ci­je­ne naf­te za vri­je­me fi­nan­cij­ske kri­ze 2008.

Sank­ci­je su pri­si­li­le ru­ske ban­ke da se obra­te vla­di za po­moć, što je ova i uči­ni­la. Me­đu­tim, iako su ci­je­ne naf­te os­ta­le ni­ske, Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond oče­ku­je da će rast rusko gos­po­dar­stva 2016. bi­ti 1,5 pos­to.

Sank­ci­je ni­su na­ni­je­le šte­tu ru­skim eli­ta­ma. Iako Pra­da i Tif­fany sa­da ra­de ma­nje pos­la u Mo­sk­vi, luk­suz­ni stam­be­no tr­ži­šte je pos­ta­lo ane­mič­no i vi­še ne­ma vi­kend šo­pin­ga u New Yor­ku, ta ogra­ni­če­nja ni­su ne­pod­noš­lji­va.

Je­dan od lju­di s lis­te, Pu­ti­nov sa­vjet­nik Vla­dis­lav Sur­kov, od­ba­cio je sank­ci­je kao bez­o­pas­ne. “Je­di­ne stva­ri ko­je me za­ni­ma­ju u SAD su Tu­pac Sha­kur, Al­len Gin­sberg i Jac­k­son Pol­lock”, re­kao je on.

FOTOLIA

Europ­sko vo­će i da­lje sti­že do Ru­si­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.