SANK­CI­JE NI­SU NA­NI­JE­LE ŠTE­TU RU­SKOJ ELI­TI, OSIM ŠTO VI­ŠE NE­MA ŠO­PIN­GA U NEW YOR­KU

KRIV­CI SE IZ­VUK­LI SANK­CI­JE POS­TO­JE SA­MO ZA JAV­NOST I PO­LI­TI­ČA­RE,

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vri­jed­nost rub­lje je od uvo­đe­nja sank­ci­ja pa­la za 76 pos­to u od­no­su na do­lar, jer su na­met­nu­ta ogra­ni­če­nja, a in­fla­ci­ja za po­tro­šač­ka do­bra la­ni je iz­no­si­la 16 pos­to. Pre­ma pro­cje­ni MMFa, ru­ski BDP se sma­njio za vi­še od tri pos­to.

U stva­ri se, me­đu­tim, za­pad­nim po­li­ti­ča­ri­ma po­sre­ći­lo: sank­ci­je su se sa­mo pok­lo­pi­le s ko­lap­som svjet­skih ci­je­na naf­te, ta­ko da su po­gor­ša­le ali ni­su uz­ro­ko­va­le eko­nom­ski pad Ru­si­je. Te­čaj rub­lje je pao vi­še zbog pa­da glo­bal­ne ci­je­ne naf­te ne­go zbog sank­ci-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.