H&M OPET AN­GA­ŽI­RAO

DA­VI­DA BEC­K­HA­MA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Je­dan od naj­poz­na­ti­jih la­na­ca tr­go­vi­na odje­ćom, šved­ski H&M još je jed­nom an­ga­ži­rao ne­ka­daš­nju no­go­met­nu zvi­jez­du Da­vi­da Bec­k­ha­ma za pro­mo­ci­ju svo­je no­ve mu­ške mod­ne li­ni­je za se­zo­nu pro­lje­će/lje­to. Spor­tom in­s­pi­ri­ra­na ko­lek­ci­ja H&M Essen­ti­als se­lec­ted by Da­vid Bec­k­ham kre­nut će u pro­da­ju 4. ve­lja­če, a slav­ni no­go­me­taš ko­ji je golemo bo­gat­stvo ste­kao upra­vo iz­daš­nim su­rad­nja­ma na rek­la­mi­ra­nju broj­nih svjet­skih mod­nih bren­do­va, tvr­di da je sam bi­rao ko­ma­de za no­vu odjev­nu li­ni­ju. “Sve ono što i sam ne bih obu­kao, ni­je uš­lo u ko­lek­ci­ju”, iz­ja­vio je Bec­k­ham u naj­a­vi no­ve su­rad­nje s H&M-om. Za­sad ni­je ot­kri­ve­no ko­li­ko je kom­pa­ni­ja pla­ti­la Bec­k­ha­mov an­ga­žman.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.