Glav­ni­ni tvrt­ki iz CROBEX-a la­ni su ras­li i pri­ho­di i do­bit

Na pu­tu opo­rav­ka Ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju do­bre re­zul­ta­te u go­diš­njim iz­vješ­ći­ma

Poslovni Dnevnik - - ICT&LOGISTIKA - TO­MIS­LAV PILI

Od 24 sas­tav­ni­ce in­dek­sa, tri če­t­vr­ti­ne os­tva­rit će rast pri­ho­da, a dvi­je tre­ći­ne rast do­bi­ti

Glav­ni­na sas­tav­ni­ca CROBEXa, pre­dvo­đe­na tu­ris­tič­kim kom­pa­ni­ja­ma, obja­vit će u go­diš­njim iz­vješ­ći­ma rast pri­ho­da i do­bi­ti, prog­no­zi­ra­ju do­ma­ći ana­li­ti­ča­ri. Se­zo­na obja­ve go­diš­njih re­zul­ta­ta je pred vra­ti­ma, a fi­nan­cij­ska ana­li­ti­čar­ka Ra­if­fe­isen ban­ke, Na­da Ha­ram­ba­šićNe­re­au ocje­nju­je da je la­ni go­to­vo tri če­t­vr­ti­ne od 24 sas­tav­ni­ca CROBEXa os­tva­ri­lo rast pri­ho­da, a vi­še od dvi­je tre­ći­ne rast do­bi­ti u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je.

“Su­de­ći po de­ve­to­mje­seč­nim re­zul­ta­ti­ma te naj­a­va­ma ne­kih kom­pa­ni­ja iz tu­ris­tič­kog sek­to­ra, sve ho­tel­ske kom­pa­ni­je iz CROBEXa bi mo­gle os­tva­ri­ti rast i pri­ho­da i pro­fi­ta­bil­nos­ti za­hva­lju­ju­ći po­ras­tu bro­ja do­la­za­ka u se­zo­ni i van se­zo­ne, ali i ula­ga­nja u kva­li­te­tu smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta. Za ve­ći­nu in­dus­trij­skih kom­pa­ni­ja oče­ku­je­mo opo­ra­vak fun­da­me­na­ta u 2015., što je i po­t­vr­đe­no u pro­cje­na­ma Upra­va Kon­ča­ra i Đu­re Đa­ko­vi­ća”, is­ti­če Ha­ram­ba­šićNe­re­au. Pod­sje­ti­mo, Đu­ro Đa­ko­vić oče­ku­je rast pro­fi­ta­bil­nos­ti (EBITDA) za 59 pos­to dok Kon­čar oče­ku­je rast pri­ho­da za 15 pos­to. Za ve­ći­nu pre­hram­be­nih kom­pa­ni­ja Ha­ram­ba­šićNe­re­au ta­ko­đer oče­ku­je rast pri­ho­da zbog opo­rav­ka po­ka­za­te­lja ras­po­lo­ži­vog do­hot­ka na što upu­ću­je i rast ma­lo­pro­da­je, ali i zbog do­bre tu­ris­tič­ke se­zo­ne te ras­ta iz­vo­za.

Utje­caj bla­gog eko­nom­skog opo­rav­ka i tu­ris­tič­ke se­zo­ne oče­ku­ju i ana­li­ti­ča­ri Er­ste ban­ke. “Iako tu­ris­tič­kim kom­pa­ni­ja­ma zbog se­zo­nal­nos­ti ve­ći dio re­zul­ta­ta do­la­zi u dru­gom i tre­ćem kvar­ta­lu, tu­ris­tič­ke broj­ke uka­zu­ju na rast no­će­nja i do­la­za­ka i u zad­njem kvar­ta­lu”, is­ti­ču u Er­steu.

Ma­rio Glo­go­vić, vi­ši sa­vjet­nik za uprav­lja­nje por­t­fe­lji­ma u Hypo Al­pe Adria ban­ci pod­sje­ća da su u pr­va tri lanj­ska kvar­ta­la ako se iz­uz­mu ban­ke sve os­ta­le kom­pa­ni­je uvr­šte­ne na Za­gre­bač­koj bur­zi po­ve­ća­le ukup­nu do­bit za 27 pos­to. “Oče­ku­je­mo da će re­zul­ta­ti za če­t­vr­ti kvar­tal po­ka­za­ti nas­ta­vak po­zi­tiv­nog tren­da, od­nos­no, da će­mo ge­ne­ral­no vi­dje­ti još je­dan kvar­tal­ni rast pri­ho­da i do­bi­ti”, sma­tra Glo­go­vić.

FI­LIP BRALA/PIXSELL

Do­bra tu­ris­tič­ka se­zo­na do­ni­je­la je rast svim tu­ris­tič­kim bur­zov­nim per­ja­ni­ca­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.