ECB že­li mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja eurozone

Frankfurt po­du­pi­re Bruxel­les Eu­rop­ska ko­mi­si­ja mo­gla bi pre­uze­ti funk­ci­je eu­rop­skog riz­ni­ča­ra

Poslovni Dnevnik - - ICT&LOGISTIKA -

Član iz­vr­š­nog od­bo­ra Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) Be­no­it Co­eure pred­lo­žio je u po­ne­dje­ljak ka­ko bi Eu­rop­ska ko­mi­si­ja mo­gla obav­lja­ti funk­ci­ju mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja eurozone, po­zi­va­ju­ći po­li­ti­ča­re da osi­gu­ra­ju uvje­te za oču­va­nje gos­po­dar­skog opo­rav­ka eurozone.

Co­eure se za­lo­žio za ra­zvoj eu­rop­ske ins­ti­tu­ci­onal­ne ar­hi­tek­tu­re ko­ja bi po nje­go­vim ri­je­či­ma jam­či­la usva­ja­nje je­dins­tve­nih europ­skih za­ko­na i mje­ra ka­da se za ti­me uka­že po­tre­ba, kao i pri­mat europ­skih in­te­re­sa u od­no­su na one po­je­di­nih ze­ma­lja. Ujed­no je Co­eure naj­a­vio je da će ECB na za­sje­da­nju 10. ožuj­ka raz­mo­tri­ti efek­te pro­gra­ma po­ti­ca­ja, ali je do­dao da središnja ban­ka ne mo­že sa­ma osi­gu­ra­ti europ­ski opo­ra­vak i sma­nje­nje struk­tur­ne ne­za­pos­le­nos­ti.

RE­UTERS

Be­no­it Co­eure, član iz­vr­š­nog od­bo­ra ECB-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.