ZA VO­DO­TO­RANJ

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Grad Du­brov­nik da­ro­vat će 200.000 ku­na Vu­ko­va­ru za ob­no­vu Vo­do­tor­nja, do­go­vo­re­no je na su­sre­tu du­bro­vač­kog i vu­ko­var­skog gra­do­na­čel­ni­ka Andre Vla­hu­ši­ća i Iva­na Pe­na­ve u uto­rak u Du­brov­ni­ku. Ci­je­la bi ob­no­va tre­ba­la sta­ja­ti oko 20 mi­li­ju­na ku­na. Za­to će Grad Vu­ko­var po­zva­ti sve hr­vat­ske gra­do­ve, žu­pa­ni­je, tvrt­ke, kao i Pred­sjed­ni­cu i Vla­du RH, da se uklju­če u ob­no­vu, a uz ve­li­ke do­na­tor­ske kon­cer­te ko­ji će se odr­ža­va­ti u sklo­pu ovog pro­jek­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.