Ja­naf udvos­tru­čio do­bit, na 203 mil. ku­na

Po­vi­jes­na 2015. Pod Ko­va­če­vi­će­vom pa­li­com pri­ho­de di­gli 48%, na 726,7 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­NA ŠUNERGA/VL

Do­bit Ja­na­fa uz­le­tje­la je u 2015. pa je os­tva­re­na dvos­tru­ko ve­ća za­ra­da od one iz 2014. od čak 203,4 mi­li­ju­na ku­na. Re­zul­tat je to če­tve­ro­go­diš­njeg ra­da Dra­ga­na Ko­va­če­vi­ća, pred­sjed­ni­ka Upra­ve, ko­ji po­ka­zu­je ko­li­ko bi jav­ne tvrt­ke mo­gle pri­do­nje­ti do­ma­ćem gos­po­dar­stvu.

Ja­naf je sta­bil­na tvrt­ka ko­ja uprav­lja naf­to­vo­di­ma i kao tak­va ima stal­ne kli­jen­te i stal­ne ugo­vo­re. Tvrt­ka je uvi­jek pos­lo­va­la s do­bi­ti, ali ona ri­jet­ko pe­nja­la iz­nad gra­ni­ce od 100 mi­li­ju­na ku­na u ne­to iz­no­su. Pri­ho­di su se uglav­nom kre­ta­li oko 450 mi­li­ju­na ku­na. Ko­va­če­vić je na­pra­vio zna­ča­jan is­ko­rak i po­ve­ćao pri­ho­de na 726,7 mi­li­ju­na ku­na. Stvo­re­no je ta­ko 48 pos­to ras­ta pri­ho­da, što po­ka­zu­je da se i u jav­nom sek­to­ru mo­že pu­no vi­še i pu­no ja­če.

Ula­žu u po­dvod­nu ci­jev

“Re­zul­tat ko­ji smo os­tva­ri­li do­ka­zu­je da tvrt­ke ne tre­ba di­je­li­ti na dr­žav­ne i pri­vat­ne, već na us­pješ­ne i ne­us­pješ­ne. Do­ka­za­li smo da se mo­že kva­li­tet­no, us­pješ­no i na­da­sve pro­fi­ta­bil­no vo­di­ti kom­pa­ni­ja iz dr­žav­nog sek­to­ra”, Ko­va­če­vi­ćev je ko­men­tar na re­zul­ta­te os­tva­re­ne u 2015.

U če­ti­ri go­di­ne Ko­va­če­vi­će­va man­da­ta Ja­naf je za­ra­dio 494,4 mi­li­ju­na ku­na, dok je Upra­va pri­je nje­go­ve u raz­dob­lju od 2008. do 2012. za­ra­di­la 339,88 mi­li­ju­na ku­na. Pod­sje­ti­mo, tvrt­ka je la­ni za­vr­ši­la pe­to­go­diš­nji cik­lus ula­ga­nja, ti­je­kom ko­jeg je u pro­ši­re­nje i mo­der­ni­za­ci­ju ka­pa­ci­te­ta pla­si­ra­na mi­li­jar­da ku­na. Sa­mo u 2015. go­di­ni tvrt­ka je ima­la inves­ti­ci­je ukup­ne vri­jed­nos­ti ve­će od 360 mi­li­ju­na ku­na.

Pot­kraj proš­le go­di­ne pak sk­lop­lje­ni su no­vi ugo­vo­ri o tran­s­por­tu naf­te te skla­di­šte­nju naf­te i naf­t­nih de­ri­va­ta za 2016. go­di­nu či­ja je ukup­na vri­jed­nost oko 500 mi­li­ju­na ku­na. To upu­ću­je na do­bar re­zul­tat i u te­ku­ćoj go­di­ni, u ko­joj se nas­tav­lja no­vi inves­ti­ra­nja cik­lus, u ko­jem vo­de­ću ulo­gu ima pro­jekt Naf­to­vo­di Ja­naf Adria, ko­ji je na lis­ti stra­te­ških pro­je­ka­ta Eu­rop­ske uni­je. Bru- to do­bit tvrt­ke u 2015. iz­no­si­la je 255,1 mi­li­jun ku­na, što je po­rast od 116 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje pret­hod­ne go­di­ne.

Od ukup­no os­tva­re­nih pos­lov­nih pri­ho­da u 2015. go­di­ni 63,4 pos­to os­tva­re­no je pos­lo­va­njem s ino­zem­nim kup­ci­ma.

Pro­mje­na šefe Upra­ve?

“Vi­so­ka ne­to do­bit plod je stra­te­škog us­mje­ra­va­nja kom­pa­ni­je. Kroz ra­zvoj i iz­grad­nju skla­diš­nih ka­pa­ci­te­ta i in­fras­truk­tu­re do­bro smo pri­pre­mi­li te­ren i sad je doš­lo vri­je­me da ube­re­mo re­zul­tat, a to je dvos­tru­ki rast ne­to do­bi­ti”, za­klju­čio je Ko­va­če­vić.

Una­toč po­vi­jes­nom re­zul­ta­tu, od­lu­ka o to­me tko će vo­di­ti Ja­naf u idu­će če­ti­ri go­di­ne u ru­ka­ma je po­li­ti­ke.

Sa­mo u 2015. inves­ti­ra­li vi­še od 360 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.