Fi­skal­na pri­la­god­ba od 2+2 mi­li­jar­de Vla­din je pla­fon

Pro­ra­čun Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja iz­nio na­čel­ne smjer­ni­ce u de­fi­ni­ra­nju pro­ra­čun­skog ok­vi­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JA­DRAN­KA DOZAN

Vla­da će pro­ra­čun za­ci­je­lo te­me­lji­ti na oče­ki­va­nom ras­tu BDPa iz­me­đu 1,5 i 2 pos­to re­al­no, što bi uz bla­go po­zi­tiv­nu sto­pu in­fla­ci­je mo­glo zna­či­ti no­mi­nal­no oko 7 mi­li­jar­di ku­na ve­ći PDVa i oko dvi­je mi­li­jar­de ku­na ve­će pri­ho­de pro­ra­ču­na.

Pri­tom tre­ba ima­ti na umu da bi ove go­di­ne zbog gu­bit­ka ba­na­ka pri­ho­di od po­re­za na do­bit mo­gli bi­ti oko po­la mi­li­jar­de ku­na ta­nji. Na ra­shod­noj stra­ni tro­šak ka­ma­ta će si­gur­no po­ras­ti, i to za oko 600700 mi­li­ju­na. Što se ti­če iz­da­ta­ka za pla­će ko­je se is­pla­ću­ju iz pro­ra­ču­na, ni­ma­lo lak za­da­tak bit će već nji­ho­vo ne­po­ve­ća­nje, što će tre­ba­ti osi­gu­ra­ti kroz pre­go­va­ra­nje. Kod iz­da­ta­ka za za­pos­le­ne nas­to­jat će se os­tva­ri­ti ušte­de na re­du­ci­ra­nju raz­nih do­da­ta­ka, no za am­bi­ci­oz­ni­je ci­lje­ve trebat će mi­je­nja­ti za­kon o dr­žav­nim služ­be­ni­ci­ma.

Me­đu važ­ni­jim zo­na­ma po­ten­ci­jal­nih ušte­da za­ci­je­lo će opet bi­ti su­bven­ci­je i ma­te­ri­jal­ni tro­ško­vi. Fi­skal­na pri­la­god­ba od dvi­je plus dvi­je mi­li­jar­de (na pri­ho­di­ma, od­nos­no ra­sho­di­ma) bi­la bi re­alan, prem­da ne i lak do­met.

FOTOLIA, PIXSELL

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.