Na­tje­čaj za Im­pact In­ku­ba­tor

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Im­pact

Hub Zagreb, u su­rad­nji s UniCre­dit Fo­un­da­ti­on i Za­gre­bač­kom ban­kom, otvo­rio je na­tje­čaj za Im­pact In­ku­ba­tor, tro­mje­seč­ni pro­gram kroz ko­ji bi po­du­zet­ni­ci mo­gli ra­zvi­ti ide­ju i osvo­ji­ti na­gra­du vri­jed­nu 22.500 eura.

Bit će otvo­ren do 17. ve­lja­če, a mo­gu se pri­ja­vi­ti or­ga­ni­za­ci­je ili ti­mo­vi s naj­ma­nje dva čla­na ko­ji su u ra­noj fa­zi ra­zvo­ja ide­je ili pro­to­ti­pa. Ide­ja bi tre­ba­la bi­ti us­mje­re­na na ino­va­tiv­no rje­ša­va­nje druš­tve­nog pro­ble­ma te po­god­na za pre­tva­ra­nje u pro­izvod ili us­lu­gu ko­ja se mo­že po­nu­di­ti tr­ži­štu.

FOTOLIA

Mo­gu­će je osvo­ji­ti na­gra­du 22.500 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.