SMA­NJE­NI NA 250 KU­NA

POTICAJI RA­TA­RI­MA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ured­bom Vla­de Sr­bi­je o ras­po­dje­li po­ti­ca­ja u po­ljo­pri­vre­di u 2016. su­bven­ci­je za ra­tar­sku pro­izvod­nju sma­nje­ne su sa 12.000 (oko 750 ku­na) na 4000 di­na­ra (oko 250 ku­na) po hek­ta­ru. Ured­bom će 2000 di­na­ra po hek­ta­ru bi­ti os­nov­ni po­ti­caj za bilj­nu pro­izvod­nju i 2000 di­na­ra po hek­ta­ru re­gres za go­ri­vo. Pre­mi­je za mli­je­ko i u 2016. iz­no­sit će se­dam di­na­ra po li­tri. Poticaji u sto­čar­stvu u 2016. kre­ću se od 60 di­na­ra za pe­rad, do 25.000 di­na­ra po gr­lu za mli­ječ­ne i tov­ne kra­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.