Anje no­vih rad­ni­ka

Rbi­ja po­ti­če otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

(ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci), već du­go uka­zu­ju na po­tre­bu sti­mu­la­tiv­nog po­re­zog sus­ta­va, tra­že­ći da se porezna po­li­ti­ka re­for­mi­ra upra­vo u prav­cu u ko­jem su na­jav­lje­ni poticaji. Čla­no­vi Fo­ru­ma poz­dra­vi­li su po­ti­ca­je ko­je do­no­se na­ve­de­ni pro­pi­si, do­da­ju­ći da su tra­ži­li još sti­mu­la­tiv­ni­je po­re­ske olak­ši­ce.

Pred­stav­ni­ci MSPPa dr­že da bi bi­lo ko­ris­no po­du­zet­ni­ke os­lo­bo­di­ti po­rez­nih obve­za na odre­đe­no raz­dob­lje, ovis­no o bro­ju za­pos­le­nih. Pos­lo­dav­ci sa­da oče­ku­ju da će una­pri­je­di­ti pro­izvod­nju i pro­duk­tiv­nost i po­ve­ća­ti iz­voz.

PD

ad­nih mjes­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.