U NJE­MAČ­KOJ RE­KORD­NO

NI­SKA NE­ZA­POS­LE­NOST

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Nje­mač­ka Sa­vez­na bur­za ra­da obja­vi­la je u uto­rak naj­ma­nju sto­pu ne­za­pos­le­nos­ti od uje­di­nje­nja 1990. go­di­ne. Se­zon­ski pri­la­go­đe­na sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti pa­la je u pro­sin­cu sa 6,3 pos­to na 6,2 pos­to, a broj ne­za­pos­le­nih pao je na 2,73 mi­li­ju­na lju­di. Ured za sta­tis­ti­ku tvr­di da je ne­za­pos­le­nost re­kord­no ni­ska za­hva­lju­ju­ći po­volj­nim eko­nom­skim uvje­ti­ma i pri­lje­vu stra­nih rad­ni­ka. Sni­ža­va­nje ci­je­na i po­ve­ća­nje pla­ća po­tak­lo je po­troš­nju, baš u vri­je­me us­po­ra­va­nja na tr­ži­šti­ma u nas­ta­ja­nju, po­seb­no u Ki­ni, gdje je za­bi­lje­žen pad po­traž­nje za nje­mač­kim iz­vo­zom. Una­toč pri­lje­vu imi­gra­na­ta, struč­nja­ci su op­ti­mis­tič­ni što se ti­če sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti u bu­duć­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.