WHAT­SAPP BRO­JI VI­ŠE

Preš­li Ru­bi­kon OD MI­LI­JAR­DE KO­RIS­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sva­ki sed­mi čo­vjek na svi­je­tu ko­ris­ti apli­ka­ci­ju What­sApp, po­ka­zu­ju po­da­ci kom­pa­ni­je ko­ju je Fa­ce­bo­ok pre­uzeo 2014. go­di­ne za 22 mi­li­jar­de do­la­ra. Od ruj­na 2015. broj ko­ris­ni­ka sko­čio je za 100 mi­li­ju­na, a ti­me je nadmašio i Fa­ce­bo­okov Me­ssen­ger ko­ji bro­ji oko 800 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka. Pre­la­skom gra­ni­ce od mi­li­jar­du ko­ris­ni­ka naj­ve­ća druš­tve­na mre­ža sa­da se mo­že fo­ku­si­ra­ti na ge­ne­ri­ra­nje pri­ho­da od What­sAp­pa. Tvrt­ka je obja­vi­la ka­ko pla­ni­ra mo­guć­nost ko­mu­ni­ka­ci­je me­đu tvrt­ka­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.