Ru­si­ja opet kre­će u pri­va­ti­za­ci­ju

Obi­telj­sko sre­bro Pro­dat će se i udjel u Ae­ro­flo­tu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Pri­va­ti­za­ci­jom se na­mje­ra­va do­ći do do­dat­nih bi­li­jun ru­ba­lja ka­ko bi se pro­ra­čun­ski ma­njak odr­žao na tri pos­to

Ru­ska vla­da pri­va­ti­zi­rat će niz dr­žav­nih kom­pa­ni­ja, me­đu ko­ji­ma je zra­ko­plov­ni pri­je­voz­nik Ae­ro­flot, rudnik di­ja­ma­na­ta i naf­t­na kom­pa­ni­ja Ro­s­njeft, ka­ko bi po­kr­pa­la pro­ra­čun­sku ru­pu us­li­jed pa­da naf­t­nih pri­ho­da. Ka­ko pre­no­se me­di­ji, pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin po­čet­kom tjed­na sa svo­jim je eko­nom­skim sa­vjet­ni­ci­ma raz­go­va­rao o nas­tav­ku pri­va­ti­za­ci­je.

Naj­ve­ći iz­vor nov­ca

Uz na­ve­de­ne kom­pa­ni­je, inves­ti­to­ri­ma bi se po­nu­di­li i udje­li u VTB ban­ci, Ru­skim že­ljez­ni­ca­ma te naj­ve­ćem bro­do­gra­di­li­štu Sov­com­flot. Na­kon što je Pu­tin 2012. opet pos­tao pred­sjed­nik, pro­da­ja ma­njih udje­la u ru­skim dr­žav­nim kom­pa­ni­ja­ma je obus­tav­lje­na.

Me­đu­tim, pad ci­je­na Brent naf­te na 30 do­la­ra nag­nao je Kremlj da opet po­seg­ne za pri­va­ti­za­ci­jom, naj­ve­ćim po­je­di­nač­nim iz­vo­rom nov­ca. Pri toj ci­je­ni naf­te Ru­si­ja tre­ba do­dat­nih 500 mi­li­jar­di do bi­li­jun ru­ba­lja ka­ko bi odr­ža­la ma­njak pro­ra­ču­na na tri pos­to BDP-a.

Kom­pro­mi­ti­ra­na u 90-ima

Me­đu­tim, u oči­ma mno­gih Ru­sa pri­va­ti­za­ci­ja je traj­no kom­pro­mi­ti­ra­na zbog is­kus­tva iz 90ih ka­da je gra­bež dr­žav­ne imo­vi­ne na­kon ras­pa­da So­vjet­skog Sa­ve­za stvo­rio sloj oli­gar­ha. Sto­ga će vla­da kre­nu­ti oprez­no u pro­ces pro­da­je. “Sva­ka pro­da­ja po pre­ni­skim ci­je­na­ma iz­lo­ži­la bi nas sum­nja­ma da opet ra­di­mo ne­što kao u 90ima”, iz­ja­vio je za Fi­nan­ci­al Ti­mes ne­ime­no­va­ni ru­ski duž­nos­nik.

Pri­va­ti­za­ci­ja je obus­tav­lje­na 2012. ka­da je Pu­tin opet pos­tao pred­sjed­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.