Egi­pat­ski tu­ri­zam na ko­lje­ni­ma

Strah na pla­ža­ma Na­kon ru­še­nja ru­skog zra­ko­plo­va broj gos­ti­ju pao za 40 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ru­še­nje ru­skog put­nič­kog zra­ko­plo­va do­ni­je­lo je vi­še šte­te egi­pat­skom tu­riz­mu ne­go ne­ko­li­ko po­s­ljed­njih go­di­na po­li­tič­ke nes­ta­bil­nos­ti. Pre­ma po­da­ci­ma Blo­om­ber­ga, u stu­de­nom i pro­sin­cu egi­pat­ski su re­sor­ti za­bi­lje­ži­li pad do­la­za­ka za pre­ko 40 pos­to. Sve­ga mi­li­jun tu­ris­ta ujed­no je naj­ma­nji broj gos­ti­ju u tim mje­se­ci­ma u po­s­ljed­njih 10 go­di­na. “Ovo što se do­ga­đa ne mo­že­te na­zva­ti pa­dom, to je ko­laps. Ra­di se de­fi­ni­tiv­no o pre­tje­ra­noj re­ak­ci­ji na ru­še­nje zra­ko­plo­va i to je de­vas­ti­ra­ju­će”, is­ti­če Ama­ni ElTor­go­man, član od­bo­ra egi­pat­ske tu­ris­tič­ke fe­de­ra­ci­je. U fi­skal­noj go­di­ni ko­ja je za­vr­ši­la 30. lip­nja tu­ri­zam je do­nio Egip­tu 7,3 mi­li­jar­de do­la­ra. Za us­po­red­bu, u 2010. - ne­tom pri­je pa­da pred­sjed­ni­ka Hos­ni­ja Mu­ba­ra­ka - za­ra­da je iz­no­si­la re­kord­nih 12,5 mi­li­jar­di do­la­ra. Ka­ko bi na­dok­na­di­li pad, egi­pat­ski tu­ris­tič­ki rad­ni­ci po­ku­ša­va­ju pri­vu­ći no­va tr­ži­šta, po­put Polj­ske, Če­ške i Bu­gar­ske.

RE­UTERS

Egi­pat že­li pri­vu­ći gos­te iz is­toč­ne Eu­ro­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.