Ga­brić: relativiziranjem neprofitabilnih me­di­ja Ha­san­be­go­vić ig­no­ri­ra za­ko­ne

>> Pre­po­lo­vio im pri­ho­de ‘Bu­duć­nost H-al­te­ra vi­dim u to­me da mi­nis­tra kul­tu­re tre­ba što pri­je iz­ba­ci­ti iz fo­te­lje, kao i one ko­ji su ga u nju do­ve­li’, ka­že To­ni Ga­brić

Poslovni Dnevnik - - SNAGA HRVATSKE HRANE 2016. - SAŠA PAPARELLA

Po­kre­tač por­ta­la H-alter na­po­mi­nje da je uki­da­nje Po­vje­rens­tva za neprofitne me­di­je sa­mo­volj­ni čin mi­nis­tra kul­tu­re, ko­ji je ti­me pre­ju­di­ci­rao od­lu­ku Vla­de o do­dje­lji­va­nju nov­ca me­di­ji­ma

Iz či­nje­ni­ce da je pr­vi po­tez no­vog mi­nis­tra kul­tu­re Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća bi­lo uki­da­nje Po­vje­rens­tva za neprofitne me­di­je, je­dan dio jav­nos­ti po­ku­ša­va doz­na­ti kak­vu je bu­duć­nost vlast na­mi­je­ni­la tim me­di­ji­ma, dok se dru­gi dio pi­ta­za­što ih uop­će fi­nan­ci­ra­mo? O to­me se ra­zvi­la ži­va ras­pra­va na druš­tve­nim mre­ža­ma, pri če­mu je u naj­žeš­ći su­kob s po­bor­ni­ci­ma jav­nog fi­nan­ci­ra­nja ne­pro­fit­nih me­di­ja ušao Ma­ti­ja Babić s In­dexa, iako se taj por­tal i sam fi­nan­ci­ra grad­skim nov­cem.

O bu­duć­nos­ti tzv. tre­ćeg me­dij­skog sek­to­ra po­raz­go­va­ra­li smo s To­ni­jem Ga­bri­ćem, po­kre­ta­čem por­ta­la Hal­ter. Za­mo­li­li smo ga da pro­ko­men­ti­ra mi­nis­tro­ve iz­ja­ve ka­ko su “ne­jas­na mje­ri­la za do­dje­lji­va­nja nov­ča­nih pot­po­ra”, kao i nje­go­vu opa­sku o su­ko­bu in­te­re­sa po­je­di­nih čla­no­va Po­vje­rens­tva.

“Mje­ri­la za do­dje­lji­va­nje nov­ča­nih pot­po­ra na na­tje­ča­ju za bes­po­vrat­ne potpore ne­pro­fit­nim me­dji­ma da­le­ko su jas­ni­ja i tran­s­pa­rent­ni­ja ne­go na dru­gim na­tje­ča­ji­ma tog mi­nis­tar­stva. Is­ti­na je da Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re po­ne­kad ni­je po­što­va­lo odred­be ko­je bi tre­ba­le re­gu­li­ra­ti njegov rad, od Za­kol­na o elek­tro­nič­kim me­di­ji­ma na­ni­že, sa­mo je po­ka­zi­va­lo šlam­pav od­nos pre­ma pro­ce­du­ra­ma. Zna­mo da je npr. Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa us­ta­no­vi­lo biv­šoj mi­nis­tri­ci Zla­tar Vi­olić zlo­upo­tre­bu po­lo­ža­ja ka­da je, mi­mo us­pos­tav­lje­nih re­gu­la, do­di­je­li­la pot­po­ru por­ta­lu Au­to­graf Dra­ge Pil­se­la. Pro­gram pot­po­ra tre­ba kri­tič­ki va­lo­ri­zi­ra­ti i do­gra­đi­va­ti, me­đu­tim no­vi mi­nis­tar je na nje­ga kre­nuo čiz­mom”, ka­že Ga­brić.

“Ako pak Ha­san­be­go­vić sma­tra da pos­to­ji su­ko­bi in­te­re­sa ne­kih čla­no­va Struč­nog po­vje­rens­tva, na­dam se da će stvar pri­ja­vi­ti nad­lež­nim služ­ba­ma, tj. po­li­ci­ji i DORHu, jer čla­no­vi tog po­vje­rens­tva na­ža­lost ne pod­li­je­žu Za­ko­nu o spre­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa. Kr­še­nje le­gal­nos­ti bi­lo ko­jeg na­tje­ča­ja je nedopustivo, a po­seb­no me­di­ji­ma, jer no­vi­na­ri ko­ji ne­za­ko­ni­to pri­ma­ju jav­nu pot­po­ru na­la­ze se u od­no­su ovis­nos­ti pre­ma ti­je­lu ko­je im tu pot­po­ru do­dje­lju­je pa ne mo­gu nas­pram nje­ga bi­ti ne­za­vis­ni. Me­đu­tim ako mi­nis­tar la­že i iz po­li­ti­kant­skih raz­lo­ga pro­da­je spi­no- ve, tre­bao bi od­go­va­ra­ti”, ka­že Ga­brić, ko­jem se ne svi­đa ni­ti što Ha­san­be­go­vić go­vo­ri o “ta­ko­zva­nim ne­pro­fit­nim me­di­ji­ma”.

“Nje­go­va re­la­ti­vi­za­ci­ja poj­ma ‘ne­pro­fit­ni me­di­ji’ po­ka­zu­je da ne po­štu­je va­že­će pro­pi­se. Na­ime, ‘ne­pro­fit­ni me­di­ji’ su ka­te­go­ri­ja iz Za­ko­na o me­di­ji­ma i Za­ko­na o elek­tro­nič­kim me­dji­ma, do­ne­se­nih još za vri­je­me mi­nis­tra An­tu­na Vu­ji­ća, iz­dr­ža­li su Bi­šku­pi­će­vo i Me­si­će­vo mi­nis­tro­va­nje, a za­kon­ski su ope­ra­ci­ona­li­zi­ra­ni u man­da­tu An­dre­je Zla­tar. Mi­nis­tar Ha­san­be­go­vić je u star­tu kre­nuo s ig­no­ri­ra­njem i kr­še­njem pro­pi­sa, re­ci­mo kad objaš­nja­va da ne na­mje­ra­va sa­zva­ti no­vi sas­tav Struč­nog po­vje­rens­tva za­to jer “u na­red­noj bu­džet­skoj go­di­ni ne­će bi­ti po­tre­be za njim”, od­nos­no da Mi­nis­tar­stvo vi­še ne­će da­va­ti bes­po­vrat­na sred­stva ne­pro­fit­nim me­di­ji­ma. Ti­me pre­ju­di­ci­ra od­lu­ku Vla­de ko­ja još ni­je do­ne­se­na, pa bi zbog to­ga mo­gao po­ni­je­ti ti­tu­lu ta­ko­zva­nog mi­nis­tra kul­tu­re”, uz­vra­ća Ga­brić.

Kak­va je bu­duć­nost Hal­te­ra uskrati li dr­ža­va po­moć tak­vim por­ta­li­ma? “Bu­duć­nost HAl­te­ra vi­dim u to­me da Ha­san­be­go­vi­ća tre­ba što pri­je iz­ba­ci­ti iz mi­nis­tar­ske fo­te­lje, kao i one ko­ji su ga u nju do­ve­li! Tih 250.000 ku­na do­bi­ve­nih od Mi­nis­tar­stva kul­tu­re pred­stav­lja ne­što ma­nje od 50 pos­to pri­ho­da Hal­te­ra. Dru­gi važ­ni iz­vo­ri su Fond za plu­ra­li­zam i raz­no­vr­s­nost elek­tro­nič­kih me­di­ja te Grad Zagreb, kao i dva pro­jek­ta na ko­ji­ma smo part­ne­ri s udru­ga­ma Gong i Osser­va­to­rio Bal­ca­ni e Ca­uca­so”, ka­že Ga­brić.

Na zad­njih da­na pu­no pu­ta pos­tav­lje­no pi­ta­nje za­što dr­ža­va uop­će fi­nan­ci­ra neprofitne me­di­je, sprem­no od­go­va­ra. “Ide­ja po­či­va na te­zi da jav­ne in­te­re­se u me­di­ji­ma tre­ba fi­nan­ci­ra­ti jav­nim sred­stvi­ma. Ko­mer­ci­jal­ni me­di­ji u pre­ve­li­koj mje­ri sli­je­de in­te­res svo­jih vlas­ni­ka za os­tva­ri­va­njem pro­fi­ta, što utje­če na iz­bor i na­čin obra­de te­ma. Ko­mer­ci­jal­ni me­di­ji pod­lož­ni su i dru­gim pos­lov­nim i po­li­tič­kim in­te­re­si­ma svo­jih vlas­ni­ka. Jav­ni me­di­ji či­ji je os­ni­vač dr­ža­va (pri­mje­ri­ce HTV) ta­ko­đer su u znat­noj mje­ri pod­lož­ni po­li­tič­koj vo­lji i utje­ca­ji­ma, pa ne­će­mo du­go če­ka­ti da HDZ i nje­go­vi part­ne­ri i ov­dje us­pos­ta­ve svo­ju gar­ni­tu­ru na ru­ko­vo­de­će i ured­nič­ke po­lo­ža­je. U sve­mu to­me jav­nost je za­ki­nu­ta za bit­ne in­for­ma­ci­je. Ako gra­đa­ni ni­su do­bro in­for­mi­ra­ni oni ne mo­gu uis­ti­nu bi­ti po­li­tič­ki su­bjek­ti, dak­le jav­no in­for­mi­ra­nje je od pre­sud­ne važ­nos­ti za kva­li­te­tu de­mo­kra­ci­je”, na­po­mi­nje naš su­go­vor­nik.

Ne­pro­fit­ni me­di­ji te­ško mo­gu na­do­mjes­ti­ti ne­dos­ta­tak vo­lje po­li­ti­ča­ra da vlas­ni­ke pri­vat­nih me­di­ja pri­si­li na po­šti­va­nje re­dak­cij­ske auto­no­mi­je i no­vi­nar­skih slo­bo­da, me­đu­tim oni bi tre­ba­li bi­ti ko­rek­tiv u od­no­su na ‘ve­li­ke’ me­di­je i u jav­nost uno­si­ti te­me i sa­dr­ža­je ko­ji su u tim me­di­ji­ma za­ne­ma­re­ni.

“U ve­zi vo­lje po­li­ti­ča­ra, Zla­tarŠi­pu­še­vo mi­nis­tar­stvo ostat će his­to­rij­ski za­pam­će­no po gran­di­oz­nom pro­pus­tu, na­ime lju­di ko­ji su u nje­mu bi­li za­du­že­ni za me­di­je ni­su na­pi­sa­li i pus­ti­li u pro­ce­du­ru strategiju me­dij­ske po­li­ti­ke. Da je ona bi­la do­ne­se­na, to bi čak i za ti­po­ve po­put Ha­san­be­go­vi­ća pred­stav­lja­lo ne­kak­vu ma­lo ve­ću za­pre­ku”, za­klju­ču­je To­ni Ga­brić.

U mi­nis­tar­stvo kul­tu­re upu­ti­li smo pi­ta­nje ho­će li se, a ako da za­što, uki­nu­ti fi­nan­ci­ra­nje ne­pro­fit­nih me­di­ja, no do za­klju­če­nja bro­ja ni­smo us­pje­li do­bi­ti od­go­vor.

PIX

To­ni Ga­brić, H-alter

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.