BAN­DIĆ NAJ­VI­ŠE DAO

Pot­po­ra me­di­ji­ma Z1 I INDEXU ////

Poslovni Dnevnik - - SNAGA HRVATSKE HRANE 2016. -

Grad Zagreb obja­vio je po­pis me­di­ja či­ji će pro­gram­ski sa­dr­žaj su­fi­nan­ci­ra­ti iz svog pro­ra­ču­na. Lo­kal­ne ra­dij­ske i TV pos­ta­ja­ma do­bi­le su ukup­no de­set mi­li­ju­na ku­na potpore. Od to­ga je naj­vi­še, dva mi­li­ju­na ku­na, do­bi­la Z1 te­le­vi­zi­ja, ko­ju je ovih da­na Agen­ci­ja za elek­tro­nič­ke me­di­je pri­vre­me­no is­klju­či­la zbog go­vo­ra mrž­nje. Ja­bu­ka TV do­bi­la je 1,7 mi­li­ju­na, Mre­ža TV 1,3 mi­li­ju­na, Obi­telj­ski ra­dio 1,2 mi­li­ju­na, Ra­dio Kaj mi­li­jun, Hit FM 835.000, En­ter Zagreb 680.000, MT En­ter 450.000, Ra­dio 101 424.000 i Yam­mat 411.000 ku­na. Grad Zagreb iz­dvo­jio je ta­ko­đer i 1,2 mi­li­ju­na ku­na za fi­nan­ci­ra­nje 21 por­ta­la. Naj­vi­še je, 210.000 ku­na, do­bio In­dex. Por­tal Po­li­ti­ka­plus do­bio je 165.000 ku­na, Da­lje 160.000, Za­gre­ban­ci­ja 150,000, Zna.hr 100.000, Objek­tiv 70.000, Fo­rum 50.000 i Lu­pi­ga 30.000 ku­na.

R.ANIĆ/PIXSELL

Pu­bli­ka Z1 te­le­vi­zi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.