OTPUŠTENI NO­VI­NA­RI

Al Ja­ze­era Ame­ri­ca //// PO­KRE­NU­LI WEB

Poslovni Dnevnik - - SNAGA HRVATSKE HRANE 2016. -

No­vi­na­ri Al Ja­ze­ere Ame­ri­ca, ko­ji će zbog ga­še­nja te sla­bo gle­da­ne te­le­vi­zij­ske pos­ta­je usko­ro os­ta­ti bez pos­la, po­kre­nu­li su web stra­ni­cu ne bi li lak­še pro­naš­li no­vi an­ga­žman. Ne­du­go na­kon što je Al Ja­ze­era Ame­ri­ca naj­a­vi­la svo­je ko­nač­no ga­še­nje, po­kre­nu­li su pro­jekt The Best of Al Ja­ze­era Ame­ri­ca Di­gi­ti­al ko­ji pre­zen­ti­ra bi­ogra­fi­je rad vi­še od 50 no­vi­na­ra, a pre­tra­ga je mo­gu­ća i pre­ma odre­đe­nom po­lju in­te­re­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.