Ot­pi­si na­pum­pa­li re­zul­ta­te Ra­if­fe­ise­na

Re­gu­la­tor­ni bo­nus Ot­pi­si i re­zer­va­ci­je aus­trij­ske ban­ke pre­ba­če­ni na 2014. go­di­nu

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT29 -

Aus­trij­ska ban­ka Ra­if­fe­isen Bank In­ter­na­ti­onal (RBI) pre­li­mi­nar­no je iz­vi­jes­ti­la da je proš­lu go­di­nu za­klju­či­la s ve­ćom ne­to do­bi­ti od oče­ki­va­ne te­me­ljem zah­tje­va re­gu­la­to­ra da ot­pi­se i re­zer­va­ci­je pre­ba­ce na go­di­nu ra­ni­je. Aus­trij­ski re­gu­la­tor ko­ji pra­ti ban­kov­no po­šti­va­nje pro­pi­sa o fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma za­tra­žio je od RBI­ja da pre­ba­ci tro­ško­ve ot­pi­sa ne­ma­te­ri­jal­ne imo­vi­ne u polj­skom ogran­ku Pol­bank i re­zer­va­ci­je za gu­bit­ke iz 2015. na 2014. go­di­nu, ka­zao je pre­kju­čer glas­no­go­vor­nik ban­ke. Tro­ško­vi ot­pi­sa ne­ma­te­ri­jal­ne imo­vi­ne u Pol­ban­ku, za ko­ji u RBIju oče­ku­ju da će ga ove go­di­ne pro­da­ti, iz­no­se 93,4 mi­li­ju­na eura a do­da­ju li se to­me i ne­to re­zer­va­ci­je, ukup­ni re­vi­di­ra­ni iz­nos pe­nje se na 124,1 mi­li­jun eura. Pre­ba­čen na 2014., po­ve­ća­va ne­to gu­bi­tak RBI­ja u toj go­di­ni sa 493 na 617 mi­li­ju­na eura.

Ne­to do­bit u 2015. do­se­že pak na­kon tih iz­mje­na 383 mi­li­ju­na eura, u od­no­su na do­sa­da prog­no­zi­ra­nu “ma­lu kon­so­li­di­ra­nu do­bit”.

PD

Tro­ško­vi ot­pi­sa imo­vi­ne u Pol­ban­ku iz­no­se 93,4 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.