FRAN­CU­SKA ZBOG NAK­NA­DA

BAN­KE PRI­TIŠ­ĆE

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT29 -

Fran­cu­ska je vla­da po­čet­kom ovo­ga tjed­na pred­sta­vi­la in­ter­net­sku stra­ni­cu na ko­joj će po­tro­ša­či ubu­du­će mo­ći us­po­re­đi­va­ti nak­na­de ba­na­ka u seg­men­tu pos­lo­va­nja s gra­đa­ni­ma, po­ve­ćav­ši ti­me pri­ti­sak na ta­moš­nje zaj­mo­dav­ce da vo­de ra­ču­na kod po­ve­ća­nja nak­na­da. Us­li­jed sma­nje­nih mar­ži u kon­tek­s­tu ni­skih ka­mat­nih sto­pa i stro­žih re­gu­la­tor­nih pra­vi­la, mno­ge su ban­ke po­ve­ća­le svo­je nak­na­de, ili po­če­le na­pla­ći­va­ti kli­jen­ti­ma za us­lu­ge vo­đe­nja te­ku­ćih ra­ču­na. In­ter­net­sku stra­ni­cu vla­da uvo­di pri­je stu­pa­nja na sna­gu no­vih pra­vi­la u ve­lja­či 2017. go­di­ne ko­ja će zna­čaj­no olak­ša­ti kli­jen­ti­ma da pro­mi­je­ne ban­ku, kroz uki­da­nje ve­ćeg di­je­la pa­pi­ro­lo­gi­je. Mno­ge fran­cu­ske ban­ke ove su go­di­ne po­če­le kli­jen­ti­ma za­ra­ču­na­va­ti i do 2,5 eura nak­na­de za vo­đe­nje ra­ču­na.

RE­UTERS

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Mic­hel Sa­pin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.